WADs ge ǂguina !gao!gao ǁkhāsigu ǀkha ra ǁāǁā

0
75
OUTAPI, 24 January 2013 A total of 122 trainees of the Womens Action for Development (WAD) on Thursday received certificates during a graduation ceremony held at Outapi after completing their three to 12 months training courses at the Omahenene WAD Centre in that region recently. WADs executive director Veronica De Klerk (R) and best-performing computer student Laurentia Kamwanka pictured after the graduation. (Photo by Mathias Nanghanda) NAMPA.graduation. (Photo by Mathias Nanghanda) NAMPA.

Xoa-ao-i: Alvine Kapitago

ǀAe­ǁgams-Women’s Action for Developments (WAD) ge 2014ǁî kurib ais ge ǁîs sîsenxasigu ǀkha a tsoatsoasa xu nētsēs kōse 1 000 xa !nāsa sîseno ǂkhamkhoena !ēde mā hâ, ║nāti ī ╪khamkhoen tsî ׀gôan hîa ge ║aeb ai!â skola ║nāxūn ╪nû!gaudi tsî ׀nî mâsigu xa !aromahe hâsen tsî skoli ║ga ge toa tsî xawe ║goes ׀guisa ra hî hân tsîna, WADs di ║khā║khākhâis proxramgu hîa !hūb a ǂhabase ra māhe gu !nâ ║hao tsî ǂhâbasa !gao!gao ǁkhāsiga hōbasensa. WADs di Sîsen╪ui ra Direkteri, Salatiel Shinedimab ge ǀgonǀgon!gao tsî ra mî nē ǀhûs di !uru ǁgūbas ǂkhamkhoena hui!nâ tsî ǁāǁās in sîsen-e hōbasen tsî aitsama kō!gâsen ǁkhās ai hâsa.

Skolga dītoa tamas ka io skolga ║nāxū hâ ǂkhamkhoen tsîn ge a ║khore║haresa. ǁNāti ī ǂkhamkhoen hîa !garo!ā ǀkharigu !nâ hân tsî kai !ādi ǁga nē ǁkhāǁkhākhâidi !aroma a sīǁoan !aromas ge WADsa ǁîn tawa nē ǁkhāǁkhākhâide ra sī-ū,” tib ge Shinedimaba ge mî. Hāǀaro rases ge WADsa 1358 khoena ǁkhāǁkhākhâide Namibiab !hūǂhanuba ǂan tsî ǁnâu!ās, khoesi aiǂhanugu, surigu-ai-!gao!gaosa ǂkhawadīb tsî ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs ǁkhōǁkhōsasib ǂnamipe ge mā.

Shinedimab ge ǂkhamkhoen hîa noxopa nēti ī ǁkhāǁkhākhâidi !nâ ǁhao tamase ǁgâudi tawa xū-e dī tamase ra ǁgoena ǁkhauǂui tsî ge mî, “Tā mâi╪ui ׀nai di ge xoa╪gāsende ge tsoatsoa tsî !gâise ra ai!gû xuige. ║Nāpab ge ûiba hâ ׀gâsib tsî skola ║nāxūs hâra khao!gâ nē ║khā║khākhâi !khaib a mā tsî ║khāba,” tib ge !aru׀î ge mî. Shinedimab ge ge mî 2012ǁî kurib !nâs ge nē ǂnûiǂgāsa ǁaupexa 50 000 khoena a ǀgūsa !kharaga !âgu Namibiab digu !nâ ǂansa ǀgoragus surigu ǂnamipe hâ ǁhōn !harib ai.

║Îb ge noxopa ge mî, !âubasenni ra !khaisa, ╪auna !gôab !nân ║goe hâ ╪khamkhoena nē !ēsa hoa !omkha ׀kha !khō tsî komputer ╪ansa hōbasen tsî ׀khara׀kharasa ║în ûigu !nâ nî hā-ūsa komputer ╪ans hoa !hūbaisise ra khora╪uisen tsî !nāsa sîsen!âgu !nâ sîsen-e hōs di ╪gao׀khā amaga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here