Skolgu ge ǀgôana !ûis senter tama hâ

0
64

Xoa-aob: Obrein Simasikub

Onankalis-ǀGūǁae ge hâ i ǂkhawusa !nurigu hîa ǂauna skolga Okankolo serkets hîa Oshikoto ǀKharib !nâ ra ǁnās digu di !oe!ās di ǀhaos tawas ge ǁgau!nâs ôa!nâ-aos Sophia Fredericksa ǀgaisa ǂgansa skoldanan, ǁgau!nâ-aon tsî skolgu ǀawemā!nandi ǁanin ai ge dī, î gu tā skolga ǀgôaron !ûi!hanagu ase !gawaǀî. ‖Îb hîa danase nē Xrat 10 ǂnû!gaudi !nâ ǀgaisa !gomsise ra mâǂoab ge, ‖khā‖khāsenaona hâ!nân a Xrats hîan !gao!gao‖khāsiga go sī!nâ tama isa xu sao ra Xrats ‖ga ǂnûi!khunisa. Nēs ge ǀnî ǀgôan !nâ ‖ae tama is di gagasa ra ǂgâxa-ū: tare-e ta nî ‖khā‖­khāsenba, !kharu kaihes ǀguisa ta nî hî.

ǀGôan hîa !gomsiga ra mān ge ‖nāti ī omaridi hîa ǀguri ‖gûse mâbahe hâde xu !nāsa ‖aega ra ǂoaxa tsî !gōsase ǀguri di tarekhoede ‖gûsis !ereamsa ūhâpa.

ǀGôan ge ‖aetama īs di ǀgauba ‖în ‖khā‖­khāsens ǂnamipe ūhâ. Nē ‖aes ǀgôan ge ‖nāti ī turab tsî ‖guiǂgāsensa skolsîsenni !oagu ūhâ tama hâ ‖în în gere dīse. ǀGuis khami ī tura-i tsîn ge ‖khā‖khāsens !nâ a ǀkhai. ǀNî ǀgôan ge ǀūs ǀkhāsa i, matin nî khomaisa tsî ‖nās xa !aromahe hâse a ǀū matin nî ‖khā‖khāsenn go xūna !khomaisa. Omaridi mâsigu ge !nāsa soagu !nâ ‖khā­khāsens !aroma ǂâuǀoa tama hâ. ǂGui ǀgôan ge kaise ǂkhari omrodi !nâ ‖anhâ tsîb ge nē masiba mā-am tama ra ī, !gâi ǂâuhâ ‖khā‖khāsens nî hâsa tsî ǀgôana ‖khā­khāsens turaba māsa.

ǂGui ǀgôan ge hâ !nāsa ǂâisa ǂgamǂgamsenǀhurun ai ra ǂnûina, skolsîsenni !âs ai. ‖În ge noxopa ‖nāti ī ǀgorasa dī tama hâ skolsîsenni tsî ǂgamǂgamsenǀhurun ‖aegun ‖aeba mati nî ǀgoraǂgās diba.

‖Gau!nâ-aon !aromas tsîna i ge ‖îna nî nē hāǀaro ra sîsengu tsî ‖­aegu !aroma !gâitsâ kai xūna a ǀkhai tsîn ge ‖nā-amaga ‖în tsîna mîsa sîsen‖aeb !auga hâ ‖axasin !nâ !â ǂgao tama hâ.Okankolos ge 28 skolga ūhâ ǁîga xun ge 526 ǀgôana Xrat 10 !âide gere xoase.

Nēna xun ge 369 Xrat 11 ǁga ge !kharu. Omunteles di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob Sacky Nangulab ge Fredericks di tsâsende !khō!gâ tsî ǀgôan tsî ǁgûn ai ǂgansa ge dī î-I mâ-I hoa-e ǁî-I di !ereamxasiba ǀgaisa !nâb !nâ ū!oa tsî !nuriga ǀkharaǀkhara. Omuthiyas ǁHûi!nâǂharis ǂgiǂgosi ǀawemā-aob Samuel Shivuteb tsîn ge ǀgôana ǁaeb ai1â hâ sorosi ǁgoeǀhaos ǂnamipe gere !khâikhom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here