Khorixas kuna kurwanesa umbondo, negendeso momudona

0
65

Utano una puko, vatungimo wokusika ko 50 komuzogo utokero wodoropa zaKhorixas kavalyaterere  morwa yigazarerwa youmbondo modoropa ntani omu tupu vana kugendesa ndango zodoropa.

Valyaterwa kavapongere pevango vana kutumbura asi Eddie Bowe Primary School, pevango lyokudanena mbara ano kutunda nye opo, vakalyaterere vapite morukanda lyadonkerhoek, omu kavakalipakerere navamwe wovasesu, vakara morukanda komeho vakatwikire momarukanda gamwe vaze nye pevango eli lyakara asi lyongesefa modoropa.

Valyateli kavasikeme pevango ndi asi komeho zaOK Value Supermarket, opo nye Cecil !Ganeb, gumwe gomonkarapamwe ogu kakere asi muwapayiki elyatero eli, kazigilire asi DOWN kumwe na OK. Ndiro unene,. Ose tuna hara yitira yimwe, 1 Ganeb, ana kuzigira ngoso, ano varugani novarandi awo kuna kutara ano vamwe kuna kuzigira asi vana roroka mukaro gwangesi.

Age kavamulipakerere nye vantu vana kundindira mahauto vaze koyirugana nokonodoropa dimwe ngwendi Outjo, Otjiwarongo ntani KoVenduka. Kutunda nye opo valyateli ava yiyo nye kavayukire komberewa zovakansela wondango zaKhorixas omu kava kageve runyegenyo rwawo.

!Ganeb, katanterere varugani wondango zodoropa ava kavapwege vayavatare kumwe nomukuronagona godoropa Emgard #Nauses ntani Elizabeth Geises ava kavayatambwire mbapira zorunyegenyo, asi vakansela kuna kara tupu sikorogo soumbondo.

Mbapira zorunyegenyo, ezi kavageve komukuronagona gondango doropa #Nauses morwa !Ganeb kapi kahere kuzigava kwaGerson //Goagoses, mukurona godoropa zaKhorixas morwa yige yinatamba youmbondo, negendeso dona omu vana kara asi worukanda or okapi vana muhara.

Ose kuna kara noudigu wounene, ose ngovatungimo moKhorixas, twahara kureta maudigu getu aga gana kara asi nare twagusa kugareta moyigongi atukara nondango zodoropa, nye kapi twayizogera momunene. Yimo ngoso !Ganeb ana kuresa mombapira zawo zorunyegenyo. Vatungimo vana hara kudiva asi yinke yahoroka kembo ei vawapayika nye ndango zodorpa yiyo valirandesa kagumwe mugendesi mberewakurona modoropa. Mombapira zorunyegenyo, egawo yirugana kevango eli lyevango lyoyihando kwakanduka ntani muruganikurona gumwe gondango zodoropa Edina lyendi kwamonekeremo.

Komeho vafute, vakansela vavapukwilire asi vahepa kuturamo makonakono morwa kuna karamu yizuvhayika nomukoso gwakandukire morwa ewapukururo.  Anon ye vakansela vakara asi sinzi sawo wombunga zaSWAPO, tavatwikire kufuta vahana kuturamo makonakono moyo yizuvhayikira. !Ganeb, katente asi //Goagoseb kwalimbwilire posigongi sovagendesi asi  vakansela vape kapi tavaturamo makonakono koyininke yangoso.

Yizuvhayikira asi yimaliva yokusika konomiliyuna N$3. Eyi vatulire asi vatunge evango lyokudimisa mundiro, ngesi apa tuna kuuyunga kapi tavavhuru kuyivarera, ntani egazarera asi kwaruganesa epuko yimaliva yoRoad Authority Funds, kovakansela vanare ntani nava vantaantani, ntani kupira nye kudiva asi yimaliva yingapi vanaruganesa eyi kuna kureta nye mapuro.

!Ganeb katente asi vanahepa vatungimo kudiva asi yimaliva yingapi vatulireko ntani asi yimaliva ngapi avayiruganesa. Mbapira lyatero kuna hara vadive asi yinke zaweka ndango zodoropa,ntani yingapi varuganesere kepongo vakere nalyo lyovapunguli, elikwamo lyokugava evhu konongereka, ntani omu vapira kukara nelikwamo lyokupira kuziramo vagavera mambo gelikwamo lyatulisirepo epangero ngavatumbura asi Mass Housing, kupitira moNHE. Awo simpe kuna kara asi vahepa kudiva asi yimaliva yokusika koN$7 yonomiliyuna yokuwapayika nzira, vana hara vadive asi ngapi yangenda mokutura matjingiso.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here