PEPFARS ge noxopa ǀnî HIVs proxramga marisise nî mâ!gâ

0
84

Xoa-ao-i: Alvine Kapitako

ǀAeǁgams-US !Hūǂnûǁkhaeba-aob Namibiab !nâb Thomas Daughtoni, ge ǂoago wekheb !nâ ge mîUNited States Amerikab dib di Presidenti ǂŌǂŌsib ǀAweǁguib AIDSa Hui!nâs dib (PEPFAR) nî hāǀaro ra marisa ǂnûiǂuisa HIVs tsî AIDsa ǁkhaubas tsî ǀae!khōs, !gōsase ǂkhamǀgôadi tsî kaikhâira ǂkhamkhoesib Namibiab dib !aromasa. “Nē hōǀaro rase nî māhe maris ge ǂâisa nî ǂnûi ôa!nâdi ai !gao!gaosa hui!nâs proxramgu hîa !oa!ū HIVsa ǂkhamkhoesib !nâ ǀoroǀoros ai, !gōsase ǂkhamǀgôadi tsî kaikhâira ǂkhamkhoesib ǁaegu,” tib ge Daughtona ge mî.

!Aruǀîb ge nē !hūǂnûǁkhaeba-aoba a mîs ge nē proxramgu kō!gâs nē HIVsa ūhâ khoen dis tsoatsoas khao!gâ hâ ôa!nâdi, HIVs !aroma aitsama māsenxase ra dīhe ǀaob !âide dīs, HIVs !âisendi ai!â hâ !hoaǁaredi !nâ !âs, ǂkhamkhoesib !aroma a khoexa!nâ tsî ra ǀgau ǁgoeǀhaos tsî ǀgôahōs ǂurusib !oabade mās tsîn ai. Ai!â ge hâ ǂhôan !nâ i gere !nurihes !oagun ge  ǂkham kurina ūhâ ǀgôana !gameb !nâ ǁgariǂgāsa ǁîna ǁaeb ai!â sorosise ǁgoeǀhaos tsî nēs !nâ-ū īǁkhāsib ǁgoeǀhaos !nâ-ū ra ǂhīguhe ǁōn, aiǁgause HIVs tsî AIDSa hōs dib !nâ ra mâisa. Nēti ī ǁgoeǀhaodi ǁkhāti tare ǀgôade ǁkhōǁkhōsasib ǁaeb ai!â ǀgôahō tsî sorodi âde ǂuruo!nâsib !nâ ra ǂgāsa.

“ǁGai xū-i ǀgôan !gamegu di-i ge ǀgôana sorosi ǁgoeǀhaos !nâ hîǀhuruhes !nâ, ǁgari!gû-ūhes tsî ǁaeb ai!â sîsen kaihes tsîna. Nē ǂkham ǀgôa !gamegu ge ǁkhōǁkhōsa  mâsib surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadīb disa.” “PEPFARS ra sîsen Namibiab ǂhanub tsî ǀhûhâsib ǂnûiǂgāde hui!nâsa in ǂkhamkhoesiba ǂgaeǀgū tsî ǁaeb mâ hîa HIVs ǂhōgude ǀoroǀoro ǁaeb ǁkhāb ai da gen au !hūgu tarena HIVsa ǀoroǀoros proxramgu !nâ !khōǂgāsas tsî ǁîgu di dītsâde ra ǂan ǂgao.

ǁNā-amaga da ge PEPFARS ǂkhâ!nâs ǀkha ǂoago kuri ge sī!nâ Namibiab Ministris ǂūrusib tsî ǀHûhâsib !Oabadi dis mâisan tsî ǀhûhâsigu ǂnûiǂgādi khoena Suid Afrikab ǁga sîsa, ǁnāpan nî si !gâi sîsenǀgaugu ǁnā !hūb ra HIVsa ǀoroǀoros !aroma sîsenūgu xa si ǁkhāǁkhāsense, !gōsase ǂkhamǀgôadi tsî ǁaeb ai!â ra ǀgôaǁora ǀgôade hui!nâs ase,” tib ge Daughtona !aruǀî gere khom.

Nē !nans khoen ge aitsama si ǁîn ǀkha ge ǂan mâtib Suid Afrikab ǂHanuba ǁkhaubas HIVsa ǂhīgus dis ase antiretroviral soǀōana ra sîsenūsa. Hoa ǁanǂgāsaben di !ereams ge HIVs di khoraǂuisens tsî ǂhīgus di ǀoroǀorosa ǂkhamkhoesib ǁaegu sîsenxa kaisa. “Sada nēsios kōse ūhân tsî a ǁaxa-ū proxramgu ge ǂâuǀoa tama hâ HIVs di ǀoroǀoros !nâ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here