Omusatib ge !nubusib ǁgau!nâ-aon diba ūhâ

0
78

Xoa-aos: Nuusita Ashipalas

Outapis-Omusati ǀKharib di ǀKharisimûǂamaob Erginus Endjalab ge ǂauna ǁgau!nâ-aon nî !gaehesa ra ǂhâba tsî ra ǂgan îs nē !gaesa ǁkhāti !hae ǁaeb !nâ nî dīhe nē ǀgaisa !nubusib ǁgau!nâ-aon diba oresa hōbas ase.

ǀGapi !gôab ǀkhai!nâ sîsen soadi hîas Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetigu disa ra tsâkhā tsî nēsi ǀgapi !gôab ai mâs, ge ǁgariǁgarisa ǁgoaǂuis ase hâ. Ministris ǁîs ǀkhāba xu dīhō tama hâ ǁgau!nâ-aona !garo!ā ǀkharigu ǁga ǂgaesa, ǁgau!nâ-aon !nubusib kaise a ǀgapi tsî ǁkhōǁkhōsa !harosa sī!nâ hâse. Nē !nubusib ǁkhāǁkhāǂuisa ǁgau!nâ-aon dib !hūba ra tsâǀkhāba oe-am tsî ǁgau!nâsan ǁkhāǁkhāsenaona nî !khō!oasa ǁawoǁawos ases ge ministrisa ǀnîhâ ǀgau-e ūhâ tama hâ xawe ǁkhāǁkhāǂuisa tama ǁgau!nâ-aon tsî sîsenǀû hâ ǁgau!nâ-aona sîsenūsa  nē mâsiba ǀariǂuis ase. Endjab ge kurikorobe ra hâ skoldanan di ôa!nâs ǂnûs tawa ǂoago wekheb Mantaxtsēs ai Outapis !nâ gere !hoa.  ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetigu di Ministers Katrina Hanse-Himarawas ge ǂguro gowaǀîs ǁGau!nâs disas gere gowaǀî ǁaeb ai ge mî hâ i, nē ministris ra ǂan!gâ !khaisa ǁîs hoa ministridi xa !nāsa !hūb maiǂnûiǂuisa xu ra !khō!oa xawes noxopa hāǀaro ra marisa ǂhâba hâsa ǁgau!nâs soade !hū!nāsi tsî !auga!hūsise ǂhôamāǂui!khaigu !nâ-ū ǀorodomma ǀgam !nāra ǂanǂans !aroma.

Omusati ǀKharib di ǀkharisi beros ǁgau!nâs dis ge Xrat 10 tsî 12 hâra !nuriga !oe!ā tsî !gâi!gâi!nâdi !aroma ǀaweǁguis ǀkha ǁnā ǂnûs taw age ǁaxa i. !Gôakhâidi hîa hâdi ge ra ǁgau ǁaupexa 60%s 4 500 ǁgau!nâ-aon dis Junior ǂAm!harib ai ra ǁgau!nâsa, xawen hoana noxopa ǂgaoǀkhāsa ǁkhāǁkhāǂuisende ūhâ tama hâsa. Nēs hâ hîab ge ǀgaisa !nubusib ǁgau!nâ-aon diba Omusati ǀKharib !nâ ra hō!âhe .

Nausan !nāsa ǀgôana !gâise ra dī, xawe ǀgaisa !gomsib nē ǀkharib !nâ ra hō!âheb ge Hurigowab !nân ǁkhāǁkhāsenaona kaise ǂkhawusase ra dīsa. ǀKharisi ǂGiǂgosi ǀawemā-aon Omusatib din ge hoan hîa ge mîmâi mâ-i hoa-i nî ǁî-i !ereamsa ū!nâ hâ ǂharidi !nâ kōsa mâtin oresa nē hurigowab !gomsiba a hōba ǁkhāsa. Endjalab ge ǀgaisase skoldanan ai ǁîb di ǂkhîo!nâsiba gere gowaǂui xaweb ge ǁnā!gâ tama ge i ǁnān hîa !gâise ra dī skolgu din tsîna koasa mā tsî ǂgaoǂgao!nâsa in noxopa !aruǀî ǀgaisase ǁguiǂgāsen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here