Linus Shashipapo Sekondere Skoli ge !oaxa mâsib !nâ hâ

0
126

Xoa-aob: John Muyambab

Kateres-Linus Shashipapo Sekondere Skoli hîa Kavangob Aiǂoas !nâ ǁgoeb ge kaise !oaxa ǀgaub !nâ hâ tsî xū-i kaise !haese nî dīhe tama is karao ǁkhāǁkhāsenaon !aroma ǀgui harebe-i tsîna ūhâ tide, ǁîb ǁkhāǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens !aroma !gâiǂâu tama mâsib !nâ hâ amaga. Skoli di !nā-omdi tsî ǂkhari-omdi mâsib ge kaise ǀgūse khôaǁnâs !harib ai hâ. ǁGau!nâs ǀkharisi beros ge ǀnai 2004ǁî kuriba xu nē mâsib Linus Shashipapob dib xa ra ǂâiǂâi!nâhe xaweb ge mâsiba ǁnāti ǀguib ra kurikorope ai!gû hîa taniheǁoasa mâsib !nâ go ǂgâ. Linus Shashipapob Sekondere Skoli ge nēsi ǂomxa ǁae-e sîsen tama ǂkhari-omdi ǀkha hâ. Nē mâsib ge ra ǁgari ǁgau!nâ-aon tsî ǀgôan tsîn hoan ǀgūse mâ haidi !nâ nî huisensa. Nē skoli hîa 1973ǁî kurib !nâ ge a ǂnuwiheb ge Kavangob Aiǂoas ǀKharib !nâ, Katere !garo!ās hîa Ndiyona ǁHûi!nâǂharis !âb !nâ ǁgoes ai mâ tsî ǁkhāti ǀguis khami ī !gâi!gâi!nâ-i tsîna ǀasaseb ge ǂnuwihesa xu nēsis kōse !khō!oa tama hâ.  ǂNûǁkhaeba ra ǀkharisi direkteri ǁgau!nâs dib Kavango Aiǂoas !aromab Fanuel Kaparerob, ge nē mâsib xab ǀoasa ǂansa tani hâ, ti ge mî. Kaparerob ge mîsa !oab ge nē skola 2015/16ǁîkurib mariǂnûiǂuis !nâ ga dī-ūunutsoatsoahe hâ xawe nē maris ǁaradi xa ge !aromahese ge mâi-oahe. “Mariǂnûiǂuis !nâ ge hâ ǁaradi ge nē ǀaweǁguib skoli di dī-.unuhes diba ge !khom!nâ, hoa xūn ge !gâise ge garu i tsî tentersa sîǂuis !harib kōse ge sī hâ i, xawe nē mariǂnûiǂuis ǁaradi x age ī tama i” tib ge Kapareroba gere ǁgui!ā.

“Hana-i mari-e !khai-i ai nî hâs kara, o da ge dī-unus ǀkha nî ai!gû ǀnain ge xūna !khoegaru i amaga, xawe da ge nēsi aibe !noea!nauxase mari-e hōsa ra ôa-am ǂkhari-omde skoli tsî hostels tawa dī-ūunus !aroma. ǂKhari-omdi ge ǂganamsase nēsis kōse mā sîsenūhe ǁoa tsî ǂurusiba ra tsâǀkhā mâsib !nâ di hâ xui-ao,” tib ge ge mî.  ǁKhātin ge hosteldi !nâ ra hâ ǀgôana ǁgoe-ain nî mataradi tsîna ūhâ tama hâ. Skoldanab Faustinus Shikukutub, ge ge mî Linus Shashipapo Sekondere Skoli dī-unus di ās kurigu di !oede ǀhûhâsiba xu hâsa. Shikukutub ra mîsa !oas ge ǂguro sîǂkhanis hîa ge 2004ǁî kurib !nâ, sîsenǀûb hâse ge a ǁōǂoa skoldanab Gondulf Kanyingab xa ǁgau!nâs di ǀkharisi direktorats taw age ǁkhaeǁnâhe tsî ai!â ge ǂnôa i direkteri ǁgau!nâs dib Alfons Dikuuab xa ge !khō!oahe, xawe-i ge xū-e dīhe tama hâ nēsis kōse.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here