Hui!nâsa !Namiǂnûs ǀhûhâsib ǂkhaniǀkhuwiǁkhâub !aroma

0
31
New Era Newspaper Namibia
Official Logo for New Era Newspaper 2016 version

!Namiǂnûs

!Namiǂnûs ǂGiǂgosi ǁHûi!nâǂharis ǀAwemā-aob, Jan Scholtzi ge ra mî, !Namiǂnûs ǁanǂgāsaben !gōsase ǂkhamkhoesib tsî ǂkham ǀgôan tsîn go ǁkhawa domdore nîse īsa ǁgau!nâs !nâ ǁaǁahes !nâ. Scholtzi ge nē gowaǂuisensa ǀgūǁae ge hâ i ǀkhaes 10 kompiterdi tsî tsî ǀgui ǁgâiǁgân masins tsîn ǁâudī-i taw age dī.

Nē ǀkhaehe ge xūn di ǁkhāsib ge N$120 000 ǀnōba ge ūhâ i tsî Debmarine Namdeb Foundations xa !Namiǂnûs ǀhûhâsi ǂkhaniǀkhuwiǁkhâuba ge ǀkhaehe. Scholtzi ge ge mî, nē ǀkhaeb ge ǂhanu ǁaeb ai a hāsa, Namibiab Namibia­ǁî ǀGôan Tsēsa ra tsēdī hîa tsîs nēsa ǀhûhâsib xa nî sîsenūhe tsî nēs !nâ-ū ǁgau!nâsa ǀgapi !harode sī!nâs !nâ nî hui amaga. Nau ǀkhāb aib ge nēti ī huiba ǂkhamkhoesiba nî hui ǀasa ǂansa hō tsî ǂansa khoraǂuis !nâ. ǁÎb ge ǂkhaniǀkhuwiǁgâub sîsenaona koasa mā tsî ge mî, in !gâi sîsenni hîan ra dība ai!gû-ū tsî ǁawoǁawo !Namiǂnûs ǁanǂgāsaben tsî khomaisa ǂgaoǂgao!nâ tsî ǂansa khoraǂui tsî ǀasaǀasasa.

Studentnn, skolǂgâ ra ǀgôan, hûhâsib tsî ǀhûhâsib aib ge Scholtza ǂgansa ge dī nē go khaehe huiba oasase sîenū tsî aitsama ǁkhāǁkhāsens !nâ huisensa îi nēs !nâ-ū !gâi!gâna sī!nâ tsî ǀgâsiba ǀoroǀoro ǀhûhâsib !nâ tsî Namibiab a ǂhabase. !Khâikhomsab ge ǀhûhâsib khoena mā tsî gere mî in ūdawasen nēti ra !gâi ǂâibasens ǀkha ǀkhaehe xūna ǂkhôadī, !nari tamas ka io ǀkhara !aromadi !aroma nî sîsenūse isa xu.

Debmarine Namdeb Foundations di danas, Janita Von Wiellighs ge ge mî ǁîn ra dītsâsa ǁîs ǁkhāsib !nâ hâse huiba māsa hîa ǀhûhâsib !gâi!gâb tsî omkhâisens kōse nî sīse tsî ǂkhamkhoena gere ǂgaoǂgao!nâ in nē kompiterde !amku tsî omkhâi ra ǀgaub !nâ sîsenū. Sao ra !nās ain ge khomai ǂkhanin tsî ǂansa hōxūs ǂkhanina nî ǀkhae ǁîs ra mûses nē ǂkhaniǀkhuwiǁgâusa !nubusib ǂkhanin diba ūhâ amaga.

Nē ǂkhaniǀkhuwiǁgâub danas Beverley Van Wyks ge koasa Debmarine Namdeb Foundationsa mā tsî ge mî ǁîn nēsis kōse disi kompiterdi guide go ūhâ isa, Ministris ǁGau!nâs dis xan ge 2010ǁî kurib !khō!oa hâ ide tsîn nēsi ǀgamdisi komputerdi ǀkha nî koasensa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here