San ge Shifetab mā!hūsa ra !gôa!gâ

0
20
New Era Newspaper Namibia
Official Logo for New Era Newspaper 2016 version

ǀAeǁgams

ǁAnǂgā-aon, Nǂa Jaqna !Aub!ûi!gâs tsî Nyae Nyae !Aub!ûi!gâs tsî ǀHûhâsib !Aub!ûi!gâs din,
Otjozondjupa ǀKharib din ge ǁkhauǂuisa ǂNamipeb tsî !Aub!ûi!gâs ministeri, Pohamba Shifetaba !oa ge sîǂui ib hā ǁîna sari. Nē ǀhûhâsikha ge ǁîba ǂgaoba xu hâ gangansa ra mā ǂgao ǁnāpab ge dī ǀgaisa !khâikhoms !aroma hîa hîǀhurus tsî ǂkhôadīs !aub di xūn dis ǂnamipe ge hâ is !aroma nē ǀgam !aub!ûi!gâra tawa.

“Sida ge kaise !gâise go tsâ kaihe ministeri go sida ǀkhomasa a ǁnâu-am !khais !aroma, tis ge Saarah Zungus, !nakaǂnôa aiǂnû-aos Nǂa Jaqna !Aub!ûi!gâs tsî Xoanǁa !Aub!ûi!gâs tsî ǀHûhâsib !aub!ûi!gâs hâdi disa ge mî.

Minister Pohamba Shifetab ge ǂhaitsi !khâikhomsa sîǂui tsî ge mî ǁîb ministris !aruǀî mā-am tidesa khoen nî !augaba xu Sakhoena ǁîn di !nae!hūba xu saruǂui ǂgao tsî ǁîn di ǀumis tsî !hao!nāsi ǁnaetiga ǀhanasa.

Shifetab ge noxopa ge mî, ǁîn beros !nuriga ra !khō!oasa ǀnî ǂgari-aon hā nēpa mā-amsa tama ǁgâuǂnamiga hā ra !gaesa tsî Sana ra hâ!khaio kaisa. Nē !Aub!gâdi tsîn nî ǀomkhâi tsî nau hâ !aub!ûi!gâdi khami ǀhûhâsiga ­îde xu nî domdore !khais ge kaise a ǂhâbasa tib ge ministera ge mî.

“Khoen tsî !Aubǀgurun ‖aegu ra hâ !Omgudi Komites, tsîn ge marisihuib !aroma ǂhanuba nî ǀgūǀkhā” tib ge nē !Aub!ûi!gâ !nans aiǂnû-aoba gere khom.

Tsoatsoas marisa !khō!oas di ǂâibasens ge, !aub!ûi!gâde ‖khāsib !nâ mâisa î di ‖nā ǂkhôagu hîa khoen tsî !aubǀgurun ‖aegu ra hâ !omgudi dib ǂnamipe mādawa-amde khoena mā.

ǀNî !aub!ûi!gâ!nandi ai‖gause, Caprivi ǀKharib !nâ hâ di ge aitsama mâbasens ǀkha ǀnai ge tsoatsoa tsî nē marisihuiba xu nau khoen hîa ‖în ûitsama xūn xa !aromahe hâse !hanaga ǂkhôa-aihe tsî ǀnî !nāde ûitsamaxūn âna ra ǂoa!nâna mātare-oasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here