Unams student ge daob !norasasib xa goro ǁkhāǁkhāsen

0
21

Xoa-aos: Albertina Nakales
ǀAeǁgams

!Hūb Daob !Norasasib ǀAwemā!nans (NSRC) tsî Universitaits Namibiab dis (Unam) hâra ge ǁNauguxoaǁguiba ge xoa!gao studentna hōhō!nâs daob !norasasib ǂnamipes tsî ôa!nâdi hîa ǀgapi ǁkhā­ǁkhāsen!khaiga xu nî dīhede xu !hūba !gâiba nî ǀamase. !Hūb Daob !Norasasib ǀAwemā!nans ge ǀgūǁae ǁkhoreǁhares ǁaxasiba ǂguro 30 studentn hîa nē ǁaxasib !nâ nî !ân !aroma ge ūhâ i.
!Garise tsî ǁgauo!nâse !naris geǁîs hîa danasa ra ǀhōǂui !gomsib ase ǀhûhâsigu !nâ ge ǂanǂuihe. ǀOroǀoros ǀgapi !gôab di ǁkhōǁkhōsa tsû-ain tsî ǁōgu hîa sada daogu ai ra hân dis ge a hoada di !ereamxasi tsî gu ge ǁnā-amaga ǀhûhâsiga nî dītsâ nēpa mâǂgâ tsî ǁîgu di !âsa ǀhurusa ǁōgu di !gôaga ǁnâs !nâ. Nē kaise a ǂhâǂhâsa dā!haros ǀoroǀoros audo tsūke!gânas dis Namibiab daogu ais ge mâ ǀguiǀguibe ǁanǂgāsabe-i hoa-i tawa nî tsoatsoa nēsits ga ænari-ao tamas ka io ǀnū!gû-aos kas hoasa. !Gari!naris ge !garise ra !nari khoe-i ǀgui-e tsâkhā tama hâ, xaweǀnū!gû-aon, naun daoba ra sîsenūn tsî daob ǀkhās tsîna ǂkhôaba !khōǂgāba hâ.
Nēs ge ǀnai hâ proxrammi hîa ge nē ǀgam ǂnûiǂgāra, NSRCs tsî Unams hâra xa 2010ǁî kurib !nâ xoa!gaoheb di ǁkhawa ai!gûs ǁawoǁawo ge isa hîa Unams !Nakaǂnôa Kanseliri Profesor Lazarus Hangulab tsî Sîsenǂuira Mâisab NSRCs dib, Eugene Tendekuleb hâkha di ǁNâuguxoaǁguib !nâ-ū. Tsūke!gâ !nôan namibiab daogu ai ra hân ge xoakhâigu hîa ra dīhegu ai !gao!gao hâse, !kharaga tsūke!gân hîa !nāsase Namibiab !nâ ra hân ge ǂgaiǀons ai ǀguris audosa ra !khupusen!nâ tsūke!gân, ǀnū!gû-aon ra hâ!nâ tsūke!gân, ǂgomga xu ra hâ tsūke!gân tsî !oa!ūdi audode ra ǂgâugu!nâ tsūke!gân hâna. !Nari-aon ge nî ǂan:Mîǁguisa !nari!garisib ǀnōb ge ǁîbats nî sauru ti mî tama hâ. Mîǁguisa !nari!garisib ǀnōb ge !norasa ǀgaub ase ra ǀhaehe. Mû!hara mîǁguisa !nari!garisib ǀnōba ǂgâxats ra khami tsî ǁnā ǀnōb !oagu ǁgôaxa-ū. ǂÂis !nâ ūhâ re, sa !nariǀgauba ǀnāti unu îb daob aib tsî ǀnanub-tsî-ǂoab mâsigu ǀkha ǀgau. Mîǀguisa !nari!garisib ǀnōb ge ǁîb hoan xa a ǀgapi !gôaba tsî hoan xa a !norasaba ǀîb ai !narisats a mā-amsaba, ǀō-aisase ǁnā daob tsî !âb !nâ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here