ǀKhurub mâsib ge 52 miluns xa !nāsa Afrikaǁîna tsâǀkhā hâ

0
38

Sîsenao-i xa xoahe hâ
ǀAeǁgams

Hoa!hūbaisi Khoesitsâbaǁhaos Tsēs hîa 19 Aoǁkhumuǁkhâb dis ai kurikorobe ra tsēdīhes ǁaeb ge ra sîsenūhe ǁnān hîa ǁkhōǁkhōsa mâsigu !nâ hâna ǂan tsî huiba mās ī­khāsiga kōs ase.
United Nations !âb hîa Namibiab !nâ ra ǂnûǁkhaebab ge hoa ǀhûhâsiga ra ǂan, Namibiab !gâb ai mâ tsî hoa ī­khāsiga māsa nē khoraǂuisen tsî ra ai!gû ǀkhurub mâsiba oe-am tsî Namibiaǁîn hîa ǀkhurub xa tsâǀkhāhe hâna huiba mās !aroma.
ǀNai-i ge ǂguro !âb !nâ N$360 miljunsa ge sîsenūhe, !Hoaǂkhaiba xu ǂKhoesaob ǂoago kurib dib !nâ tsî i ge noxopa ǀnîkhami kō miljunsa ge ǂhâbasa i ǀgamǁî !âb ǂoago kurib Aoǁkhumuǁkhâb diba xu nē kurib ǀKhūǁkhâb kōse ǀkhurub huib !aroma ǁnān tsâǀkhāhe hâna nî huise. UN Namibias ge ǂgansa aitsama mâbasen hâ ǂnûiǂgādi ai gere dī, ǂhanub ra dītsâ ai!gûs !aroma ǀawede ǂkhâ!nâsa î da hoatsama !âsa ǀoroǀoro.
“Hoada a ǂanseb ge sada !hūba ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib xa !kharu ge !nona kuriga ge !khōhe tsîb ge !aoba noxopa hâ nē ǀkhurub mâsib nî ai!gûsa hânab ga ǀgaisa ǀnanuba nî hā tama is karao” tis ge Nicola Galaghers UN Namibias beros disa ge mî.
!Aruǀîs ge ǁîsa ǀaro tsî ge mî, ǁîs gere ǁkhore tsî !âubasensa ǂgui !gôab di ǂharugu-aon nî huiba māsa hoa Namibiaǁîn !nāb !nâ tsēs !nâ xū-e nî ǂgāsa tsî-i ǀgui-i tsîna !âs xa ǁ­ō tidesa. !Aruǀîs ge ge mî, Namibiab ǂhanub nî hoaǁae dītsâsa hoa !âǀhuru-aona !khōǂgāsa in ǀhûǁare hâse mâtin ǀkhurub mâsiba nî oresa hōbasa ôa-am.
Aiǁgause da ge Namibiab !nâ a ǂan ǀhûǁarebese ra ǂgari ǂgari-aon, hoa ǀkharigu din !gomma ra tsâsa bardenna ǂûna hōbas ǀkha nē karosa ǀkhurub xa ra !aromahese. Nēsis kōse-i ge ǀguis khami ī ǀnanu-i tsîna ǁnā tama hâ nē ǀkhurub mâsiba ǀkharaǀkharas !aroma. ǁKhā ­ǁaeb aib ge lusern di ǂganǀgauba kaise a ǀgapi ǀorosib ân !aroma ǀnanub mâsib xa ra !aromahese.
Barden ge lusern di ǀorosib tamas ka io ǀgâb di ǀkhais xa ǂkhawuǂnû tsî ra ǁō. ǂNûiǂgādi ǀonǂgais ai, UNDPs tsî FAOs hâra khami īdi ge ǀû tamase ra dītsâ nē ǀkhurub mâsiba ǀkharaǀkharatsâs ǀkha.
Hoa Namibiaǁîn ge ǂkhari ǀgaurogu !nâ a dītsâ ǁkhā mâtin nē ǂnûiǂgādi tsî ǂhanuba a ǂkhâ!nâ ǁkhāsa naun di tsēkorope ûiga !gâi!gâi!nâs ǀkha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here