Kurarera uwa woyimaliva yovanona woruhepo kuna kara sinka-witbooi

0
26

Ministeragona goparudi vharwa nehetakano nefiro sinka vanona Lucia Witbooi, kahundilire asi vazinya wovanona kapisi hepero vatwikire kurara masiku nagenye pevango olyo lyomberewa vana kuzuvhira asi yipo vana kukatjangera vanona woruhepo. Awo kuna kurara poruhayere mokundindira asi vatjangese vana vawo. Konyara vakadi wokusika ko 200, awo kavarere pomberewa zakansela moShamora Machel, yipo asi vakare komeho kumwe nokuvatjanga, yipo vana vawo vagwane uwa, ngurangura zoozo. Witbooi simpe kahundilire asi vazinya kapisi hepero vapiture vanona ava vana kara asi vana sure vavarete pevango lyokutjangera, makura vapire kuza kosure.

Nokutanta asi elitjangeso eli naliza dogoro mokwedi kwaSiwogedi, ano owo vana kutjangesa navatara asi nsene pana kara hepero kuvhura vagwedeko mazuva gokutjangesa. Age simpe kahundilire vantu vagave nombudi nsene tava mono asi vamusinda zawo kuna kuruganesa yimaliva eyi vana kugava kovanona woruhepo. “ Nsene ono yimono oyo, hawa tjira gava tupu mauzera ogo yipo muntu gwangoso vadimuhamate”.

Makura ose tugave uwa ndi yimaliva oyo, komuntu peke, yimo ana kutanta Witbooi apa kakadingwire mberewa zakansela nokukatara asi vakadi ngapi vana kuhepera pomavango gena vana kutjangera. Awo kuna kugwana ngesi N$250 mokwedi. Witbooi katente asi ministeli kuna kugazara kukatjangesa vanona wokusika ko 125 000, woruhepo sirongo nasinye melikwamo eli lina karako lyosipesiyare lina kutwima ngesi.

Nokuhundira asi vakurona vahepa kuruganena kumwe mokugava mauyerere gouhunga aga vana kupumbwa mokulitjangesa. Nokudiworokesa vazinya ava asi vahepa kureta mafano gawo gosirongo, mbapira zovharerwa zomunona, mapira zina kutunda kovaporosi omu mukurona ana kugava umbangi ntani nzapo zomunona zokosure. Ose kuna hara mukare nousili apa muna kuturamo magano twaromo komeho zovaporosi. Nare nagwana nombudi apa ninadingura nomukunda asi vamwe vakondi kuna kugava nombudi dahana asi usili, eyi yahepa kuhaga ngesi. Opo nogava umbangi owo wahepa kutanta asi oguhwe womunona kupi ntani kupi ava rugana.

Vakadi vamwe kavageve runyegenyo asi awo kuna kuvatengwida morwa yimbapira yawo yomahoroworo kuna kulikida asi komukunda musinke vahorowera, yiko nava za kooko. Gumwe mukadi katente asi age ngesi kuna tungu koGoreangab, nye apa twakere nomahoroworo age kwalitjangesa komukunda gokomuzogo.

Apa nawizapa kuna tanterenge asi nahepa kuna koOniipa, oku nalitjangesera mokuhorowora , nye embo lyange novena vange moVenduka. Muna mberewa katente asi awo kuna kurugana moomu vavatantera kapi vana kutjangesa muntu ana tundu komukunda oku gahorowera asi ayalitjangese nako peke yimo ngoso vavatuma awo kwato navavhura kuruganako.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here