ǀGuis khami ī daob aib ǂkhāde kai auto !nari-aogu ai

0
39

ǀAeǁgams

Namibiab ge mîǁguiba ge ū ǀguis khami ī ǂkhā-i tsînab kai autogu !naris Namibiab daogu ais !aroma ǁgui tidesa. Nēti ī mîǁguib ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ge dana!ās !nâ hâ i !hoaǂharugudi hîa kai autogu di hâs daogu ais di ǁgaragu tsî sîsenmâsigu nēti ī !nari-aogu din ǂnamipe hâ is khao!gâ. Nē !hoaǂharugus ge Ministris Sîsengu tsî !Nari!oabadi dis xa ge ǂgaiǁaehe, ­ǁîs hîa ge ǂoago kurib !nâ !Hū!nāsi Daogu !Norasasib ǀAwemā!nansa (NRSC) ǁguiǂamsa îs ǂâi!gâ ǁgaragu ­ǁîgu !naka gu autoga daob ai nî sîsenūhega. Nē ­garage ge Botswanab ­daob ­garage kai autogu !aroma hâgu kha gere !gûǁare kaihe ǂgao, aiǁgause autogu hîa 10,5 meterga a gaxugu ge mā-amsa tama hâ daogu ai 18H00 khao!gâ hâsa, tsî ǀasa ǁgoas tsoatsoas ai Fraitaxtsēdi, Satertaxtsēdi tamas ka i o Sontaxtsēdi ai, ǂhaitsi sâtsēdi, tamas ka i o ǁnāti ī sâtsēs ai!â ǂnôa tsēs ai. Namibiab !nās aib ge ­ǁîba noxopa nēti ī ǂkhāsa ­ǁaegu tsî tsēde daogu !aroma ūhâ tama hâ tsîs ge nēsa ǂgui!nâgu tsūke!gâna daogu ai ge !aroma, !nari-aogu sâ tama is tsî tsaub xa ra !aromahese. ǀGūǁae ge hâ i !nae!khais !nâb ge kai autoba khoena ra !nari-ū bēb ǀkha ge ǂgâugu Casablanca ǁanǁguib ǀgūse. Casablancas ge 13 kilometerga Omuthiyas hîa Oshikoto ǀKharib !nâ ǂnôasa xu ǁgoe. Hoa ǀgam audokha ge ge ǂhuwi tsî 15 khoen bēb !nâ ge hâ ina ge ǁō.

ǂHôare-aonab gere ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai gowaǀî soab aib ge NRScs di aiǂnû-aob Eliphas !Owos-ôaba ge mî, ǂgādi nî kai auto !naris ai dīhes kara, os nēsa ǀgaisase sada !hūb sâuǁkhāsiba nî tsâǀkhā tsî nau ǀkhāb ai ǀnûgus !gâi!gâb hîab ǂharugub, !hūba xu ǂoa-ūs tsî !hūb !nâ ǂgâxa-ūs !nâ ūhâb tsîna nî tsâǀkhāsa!Khawagas Afrikab Omkhâisens ǀHûhâsib (SADC) !hūgu ǀkha.

!Owos-ôab ge ge mî, nē ǂnûs ge Ministris Sîsengu tsî ǁÎ!nāpe hâ ǁNâugudi disa a ­ǁguiǂamsa îs ǁgariǁgarisa oresa hōba !gomsigu hîa gu kai aoto !nari-aoga ǁ­îgu di sîsenmâsigu ǂnamipe ge !gaega tsî ǁkhāti !hoaǁaredi !nâ nē !gaesen ra khoega ǂan!gâ. !Aruǀîb ge !Owas-ôaba ge mî 14 tsēdi ǁaeb !nâs ǂhanub, !nari!oabadi ǀhonkhoen tsî kai auto !nari-aoguǁ ­aegu ǁnâugu xoaǁguiba nî hâsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here