Ewapukururo nonzira momunene kuna kutwima

0
18

Ewapukururo nonzira kuna kuza komeho, unene eyi tuna kumona nzira zopokatji kaVenduka ntani Okahandja ezi zina kumoneka asi tazikakara nonzira mbali ndi ntatu ngoso, mokuza koruha rumwe.

Eyi kuna kara asi nzira zokuza kokapare kokanene komoNamibia, mwaza nomvhura ne kuvhura nayinye oyo kukaza mosirugana. Muuyungilipo kampani zononzira moNamibia ngesi kuna kara nlikwamo lyangesi.

Awo kuna kugazara kukatura nayinye eyi moyirugana ntani vahepa kutara asi yinke yina kara mulyo mosirongo. Kutunda konzira zokuza koRehoboth kuna kara asi vahepa nazo kuziwapukurura zikare asi zina wapa. Namibia kuna kara ngesi asi sirongo simwe vana tura asi kwakara nononzira donongwa. Hawe nkenye ogu kapi tovhuru kuyipatanesa oyo, morwa kuna kumoneka nkenye kumwe ono kugendera nonzira domahauto kuna kumoneka.

Nkenye ogu wangenda yirongo peke hawe tomono asi kapi yina kara elikwamo lyewa moyirongo peke nye mwetu hawe kuna kumoneka namo peke. Vamwe kuna kuna hara kudiva asi yinke yina kuhorokera ngesi, vanahara hena kudiva asi ava vamwe nawo ngavavhura kutunga matungo ngwendi moomu tuna kurugana yononzira ndi.

Mukurona gokampani ezi kuna kara asi kapi ana kurara kuna kudingura nomukunda nadinye moNamibia, kumwe nokutara asi sili sirugana sononzira tasizi mosirugana ndi ngapi. Sinkwa ntani katu mumwene tagava mbudi asi ngapi navakarugana nonzira domomukunda Kavango zoutokero. Omu kakageve asi ngesi kuvhura nye vatere nononzira dokugwanekedesa nomukunda rambangako momawiza.

Uwa nsene asi komavango tuna kutumbura asi nofarama kukara nako nonzira dina wapa, omu vanafarama vetu navagendamo mokasike usimbu konofarama dawo. Vantu simpe yipo vana kuhundira asi kuvhura nye magwaneero ngwendi pangodi nawo varugane kukwama nonzira odo vaturapo. Yipo asi nampili okare noudigu hawe kuvhura kutoona ngodi yipo ogwane mbatero. Rutjeno naro rwahepa kukwamako ntani mema yipo asi vantu vetu vana hara kureta ekuliko kovantu vaha kara hena noudigu.

Mpandu kepangero eyi lina kukambadara mokutulisapo malikwamo aga, morwa yido nompumbwe vanapumbwa vantu vetu. Hawe nyose vena nayinye kuna kuyimona asi yina wapa, kapi pana kara nomukaro nado peke. Ose kuna kurugana eyi tuna heap mwankenye siruwo. Nye Presidente gosirongo Hage G. Geingob, kuna kara asi vantu vahepa kurugana kapisi vakara woumbondo nowidi kweyi yina tamba asi kuna kureta ekuliko ntani yana tuvenye. Kapi ana hara kukayimona asi vantu kuna kupura noperesenta dongandi yipo asi vakarugane sirugana sepangero. Vamwe vetu kuna kugwanenamo uwa, ano siruwo oso sinzi sovantu kuna kara nye moudigu wakahurako.

Nsene kweli ogu ngavayikwatera, hawe gahepa kuyimona eyi gamwene mbwindi momuduva. Ngesi nsene yimo navakara nomitisili detu hawe ngano nayinye tayigendi momuwa. Kwato ogu ana hara kutara asi yinke yokuvhura kurugana yipo asi nkenye eyi yina kuhoroka yaha horoka noumbondo. Kuna kumoneka asi egano eli Harambee kuvhura kukaza moyirugana nsene asi tutwara komeho oyo tuna kugazara momagana getu. Mpandu kwana yinye eyi tun kumona ngesi ntani kuvhura kukareta uwa kwankenye gumwe. Nonzira ngesi kuna parapo dahepa kuwapa ntani, kuna kuhundira vanguuru navenye womonomukunda vahepa kukeverera malikwamo aga gana tamba nomukunda dawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here