Otjozondjupab skolgu ge St Boniface skola xu ra ǁkhāǁkhāsen

0
21

SAMBYUS

Hana gu ga Otjozondjupa ǀKharib skolga !khare!âb di xūn St Boniface College ra dīna nî sîsenū ǁkhās kara, on ge ­ǁîn ǀkharib !nuriga !gâi!gâi ǁ­khā, tib ge Okamatapati !Am­areas Skoli di skoldanaba ra mî. Jonathan Tjakuvab ge ­ǁîb tsîna ǁnā 12 ǁgau!nâ-aon di ǀgui ge ī hîa Otjozondjupa ǀkhariba xu St Boniface Collegesa ge sari hâ ina, daoǁgaudi tsî hui!nâde ǁnā aitsama mabasen hâ skoli, ǁ­îb hoan xa a ǂoaǂamsase ra dī skoli ase Namibiab !nâ a ǂansaba xu domdores !aroma.

Nē saris ǁnā skoli hîa Rundus, Kavangos Aiǂoas ǀKharib !nâ ǁgoes !nâ mâb ǁga hâ saris ge Global Diamond Valuators Namibiab dis (GDVN) xa ge ī ǁkhā kaihe. GDVNs ge a ǂHanub di ǀnoreǀuidi ǁkhāsib ǀnō-ao hîa hoa ora ǀnoreǀuin Namibiab din ǁkhāsiba ra ǀnōsa ­amaxuhe tamas ka i on nî !auga1hūgu ǁga sîǂuihes ai!â. Nē saris !nâ ge !â in ge sao ra skolgu di ǁgau!nâ-aona: Okamatapati !Amǁaresa Skoli, Coblenz !Amǁaresa Skoli, Okondjatu !Amǁaresa Skoli, KJ Kapeua !Amǁaresa Skoli, Okakarara Sekondere Skoli, Waterberg Junior Sekondere Skoli tsî Ludwig Ndinda ǂAmskoli tsîna.

GDVNs di Direkteri ǀHûhâsib !Ereamxasib !ereamsa tani hâb, Timo Mujeub ge ǂoago wekheb Denstaxtsēs aib ge Nampas ǀkha ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâ ge mî, ǁ­îb ǂnûi!ǂgās ǀnai !kharaga projekn ǀkha Okamatapati !Amǁaresa skoli, Okakararas ǁHûi!nâǂharis !nâ mâb ǀkha 2010­î kuriba xu a sîsenxasa, nē skola huis ǀkha îb ǁîb di Xrat 10s !nuriga !gâi!gâi!nâ. ǂOago kurib !nâb ge nē skola ­îb Xrat 10 !nurigu !nâ 70%ga !nā hâ ǀgôan !kharus !gôaba hō tsî ǁîb Okakararas ǁHûi!nâǂharis !nâ ǂgurose ǁgoeǂam hâ skolse tsî Otjozondjupa ǀkharib !nâ koroǁ­î !khaisa nî sī!nâsa ge !aroma.

Mujeub, ǁ­îb tsîn ge St Boniface Skoli saris !nâ !â ib ge ra mî, ­ǁîb kaise St Boniface Collegesa ge ǀnamsa ǁnā ai!gû ra !nurigu ǂoaǂamsasib !aroma. “Sid age nē colleges di skoldanas ǀkha da nî ǀhao tsî ǁnā colleges di !nurigu ǀkha ǀguirosen tsî ǁnāsa sī!nâs !aroma ǀnai da ra sîsens xa !nāsase nî ǁguiǂgāsensa ge mîǁ­gui. Nē saris !nans ge ǀgam ǀoasa tsēra St Boniface Colleges tawa ge !khō!gao, !kharaga ǁkhāǁkhās tsî ­ǁkhāǁkhāsens dīǀgauga kō!kharu!nâ tsî ǁîn !kharaga skolgu !nâ sī nî dītsâ tsî !gâi !nuriga sī!nâs ai mûi hâse.

Nē skoli ǂauna !omǂkhanina ūhâ tama hâsan ge ǂans khao!gâs ge GDVNsa, N$30 000 ǁkhāsiba !khōǂgā hâ !omǂkhanina ǁnā collegesa ge ǀkhae.St Boniface Colleges di skoldanas, Marry Phillis Yesudasans ge ge mî, ǁîs nēti ī saridi hîa !gâsa skolga xu ra dīhede ǀgapise ra !gôa!gâsa, ­în ǁîna ra ǂgaoǂgao!nâ in noxopa !garise sîsen tsî ǂoaǂamsa !nuriga māga. St Boniface Colleges ge 2015ǁî kurib !nâ ǂgurose aitsama mâbasen hâ skolgu ǁ­aegu ge ǂoaxa tsî ­ǁnā !harosa 2010ǁî kuriba xu ǁgoeǂam hâ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here