Oshikotob ge 500 aitsama kurusa ǁkhāǁkhā!nā-omde ra sîsenū

0
17

Okangolos

ǀNî ǁkhāǁkhāsenaon ge Oshikoto ǀKharib di !kharaga !âgu !nâ noxopa haidi !naka ǁ­în ǁkhāǁkhāsende ra !khō!oa tsî naun hîn ge aitsama a kurusa ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nâ ra ǁkhāǁ­khāhe. ǀHaob ai-i ge 500 xa !nāsa aitsama kurusa ǁkhā­ǁkhā!nā-omde nē ǀkharib !nâ hâ. Nē mâsib hîa ǀapi ­ǁaegu !nâ !gâi tama sîsenǂuiba ūhâ tsî gu !nāsa skolgu nēga ǀapi ­ǁaegu !nâ ǁkhāǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens !aroma ra ǂganamhese.

Selma Edimbis, nēti ī skolgu ǀguib Ashihaya ǂAmskoli ti ǀgui a ǂansab di skoldanas, ge nē mâsiba ǁgae­gae tsî gere mî ǀnî ­aegab sores di ǀgamma ī ǁoasase ra ǀgam tsîn ǁgau!nâ-aon tsî ǀgôana a tani ǁoasa. Nē skoli ge 80 kilometerga Omuthiyas ǀapas-aiǂoas ǀkhāb ai ǁgoe. “Tita ge nausa mâsib ga nēti ī xawe Namibiab ǂhanuba ra gangan, haka ǁkhāǁkhā!nā-omde da ge ombahe !khais !aroma. Nē skoli ge ǀgam kurina !kharu tsî a tsoatsoahe o da ge xū-i tsîna ge ūhâ tama hâ i tsî ǀhûhâsib ge ǂnaumâiba da hâ i omgu !nâ gere ǁkhāǁkhāgu,” tis ge Edimbisa ge mî. Nē ­ǀkhomǀkhomsa mâsib nē kharib hâ!nâba gere !khō!gâb ge, Onyulayes Serkets ǁGau!nâs Inspekteri, Abraham Nafineba. Nafineb ge ge mî, nausab ǀkhariba nē mûmûsa ­ǁgoaǂuide ūhâ, xaweb Oshikoto ǀKhariba hoan xa ǂoaǂoasase ra ǁgau!nâs !nurigu, Xrat 10 tsî 12 !nâ di kharigu di ǀgui !khaisa. “!Nubusib ǁkhāǁkhā!nā-omn dib ge gaxuse nēsi !goaxa !gomsiba tsî nau ǀkhāb ai ǁgam-i di !nubusib tsîna ra ǀarose. ǁGam-i ge a !gomsi, !gōsase kaise a !garo !âgu !nâ ǁgoe skolgu !aroma. ǀNî skolga da ge ǁgam-e sī ra !naoǁnâba, ministris !hū-omkhâis dis di !garo!ā ǁgammās departments huib ǀkha,” tib ge Nafineba gere ǀgonǀgon!gao. “ǂHanub ge ǁkhā ase ra dītsâ nē mâsiba !gâi!gâi!nâsa, xawes ge mariǂnûiǂuisa īǁkhā tama ra ī kaise ǂauna projekn ǀhûhâsiga omkhâis !aroma a ǁaxa-ūhe amaga. ǀHûhâsigu tsîn ge ra ǂan!gâbahe ǁ­în ǁgūtsâde, xawe naun hîa xū-e dī taman tsîna khâima tsî !omga !khō tsî mâpan a huiǁkhāsa nî kōsa, ǂhanub guri nēsa dīhō tide amaga,” tib ge nafineba ge mî. Onyulaye serkets ge 25 skolga ūhâ, 1 sekondere skoli tsî 15 !am­ǁaresa skolgu tsîna 250 ǁgau!nâ-aon ǀkha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here