80 000 xa !Nāsa Xrat 1n ge xoaǂgāsa

0
15

ǀAeǁgams

!Hūǁîn !gôab di ǀarosens ka hâ, xawes ge mario!nâ ǁgau!nâsa hoa ǀgôana māsa ge !aroma ǂauna soan skolgu tawa hoa ǀgôan hîa a skolǂgâsa ǁhān !aroma hâ tamasa. Nēs ge Kabinets ge sîǂui hâ i sîǂnamiǂkhanis 2013ǁî kurib dis hîa skolmaride mātares nî hoa ǂhanub skolga xu ūbēhesa gere mîmāsa xu ge !hui, ǁGau!nâs ǂHanumās 2001ǁî kurib dis ǂgaoǀkhāsa !oa. ǂOago wekheb !nâs ge New Erab ǂhôare-aos ǀkha ūhâ i dî!nâǁgamǁares !nâs ge Johanna Absaloms, Ministris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǂūsigu dis di mîgowaba-aosa ge mî nēsis kōsen 83 773 ǀgôana Xrat 1s !aroma !hūb a ǂhabase xoamâisasa. ǁGau!nâs ministris ge nē !gôaba mario!nâ skolǂgâs ǂhanub skolgu !nâ ge hâs xa ge !aromahese gere !gara!ā. 2015ǁî Kurib !nâs ge ministrisa 80 482 Xrat 1na ge xoaǂgā 2014ǁî kurib di 76 444 !gôab ǀkha i kara ǀgoweǀnōhe o. ǁNāpas ge nē ǂhôare-aos xa a dîhe mâtikō ǂam skolgu !hūb !nâ hâs tsî gu ǁîga ǂâuǀoa hâ nē ǀgôan hoana soana māsas di dîs ais ge Absalomsa ge mî, ǁîs ministris 1 796 skolgu di mûǂamsa ǀhaob ai ūhâsa.

!Aruǀîs ge Absalomsa ge mî ministris !ereamsa ūhâsa ǀasa skolga oms disa ǀnai hâ skolga !gâi!gâi!nâs xōǀkhā. ǀAweǁguib ǀasase nî ǂnuwihe skolgu dib !oa i ge ǀgamkha ǁKharas, Erongob tsî Kavango Huriǂoas !nâ tsî guiba Hardap !nâ. ǁKhāti i ge ministris ǀaweǁguiba !oa hāǀaro ra skola Kavango Huriǂoas !nâ, haka skolga ǀKhomas !nâ tsî ǀguiǀguise Kuneneb tsî Omusati ǀkharikha !nâ nî omhe. Ohangwenab tsî Omahekeb hâkha ge nē ǀawe­guise ǁaxasin !nâ !khōǂgāsa tama hâ. Nau ǀkharigu hîa nē ǀaweǁguib !nâ a ǂâi!nâǁguisagu ge ǀguiǀguise Oshanab tsî Oshikotob hâkha !nâ, Otjozondjupab tsî Zambezib hâkha mâb hoaba ǀgam skolkha nî hōse ise.

Absaloms gere ǁgui!ās ge nē skolgu hîa nî ǂnuwihese ǀaweǁguisa gu ǀnai mâ skolgu tawa ra omǀarohe ǁkhā­khā!nā-omde !gôaǂgā tama hâsa. Hoa ǀgôan soana nî hō tsîs ai!â gere !kharu kurigu di !gomsib skolgu !nâhe tidegas ge ministrisa ǀaweǁguisa ǁaxasiga ūhâ, ǀgôan di xoaǂgāhes 2017ǁî kurib dis !aroma. Nē kurib di Gamaǀaeba xu ǂKhoesaob kōse dig e xoaǂgāsende skolgu tawa !hūb a ǂhabase nî ai!gû. Aoǁkhumuǁkhâb tsoatsoas !nân ge ǁgûna skolgu xa nî ǂanǂanhe ǂganamsens !nuriba. ǀGôan !gâi!gâ tama ga in ge ǁgau!nâs ǀkharisi berodi xa nî xoamâihe tsî soana ūhâ skolgu tawa soana nî māhe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here