Duits!hūb !ā!khōmais ge ǀkhaeba skolgu, kairan tsî ǀawa!namna go mā

0
38

Khorixas

Kaidisidi !nâ hâ xoa!nâǂkhanin ge haka skolga ge ǀkhaehe tsî ǁkhās ǁkhāsa kairan Khorixas dina sarana tsî ǀawa!namn di sîsenūs !aroma ǁkhaisa ǀurihāga Namibiab ǀawa!namn ǁanina ge !khō!oa. ǁNā ǀkhaeb ge ǁnāti ī sîsenǁareb xoaǁguib hîa Khorixas !Ā!khōmais ǀAwemā!nans tsî Duits!hūb di Westerkappel !Ā!khōmais hâra ǁaegu hâba xu ge !hui. Skolgu nē ǀkhaeba ge !khō!oagu ge Versteende Woud ǂAm skoli, Cornelius Goreseb ǀGapi Skoli, Welwitchia Junior Sekondere Skoli tsî T. H. F. !Gaeb ǂAm Skol hâga. Kairan ge !khō!oa ǀkhaeb ge saran, ǁharon tsî ǁāsē-i tsîna ge !khōǂgā hâ i. Ester ǀNanus, !āǁî sâuǁkhāsib omkhâisens mâisas, Khorixas !Ā!khōmais ǀAwemā!nans dis ge mîsa !oab ge ǁnāti ī sîsenǁareb xoaǁguib hîa Khorixas !Ā!khōmais ǀAwemā!nans tsî Duits!hūb di Westerkappel !

Ā!khōmais hâra ǁaegu hâba Hôasoreb 2014ǁî kurib dib 13 ai ǀawas huriǂoas !nâ ǂnôa !ās ai ge xoa!gaohe, saris hîa ra ge ai!â ge hâ i !ā!khōmais danab Tryphosa Molotob tsî ǀNanus hâra Duits!hūb ǁga ūhâ i saris !nâ. Nē xoaǁguib ge hoa !ā!khōmaira !gâi!gâb kōse ī, aiǁgause i ge !hao!nāsi ǁnaetin ǂansa mā!kharuhe, ǂnamipeba !ûi!gâs tsî !narisarimas ǀawemāgude hâ tsî ǀunis ai hâ a ǂans tsî ǁkhāsiga ǀgoragusa. “Nē sîsenǁareb ǁnâuguxoaǁguib ge !gâi sîsenǂuiba hoa !ā!khōmaira tsî ǁanǂgāsaben !aroma nî ūhâ, ǁgau!nâsa !âse hâna kha hoa ǀkhākha ǁîkha di !âra ǀoasase nî ǀhuru tsî mâǀhaos karao,” tis ge ǀNanusa ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba. ǁÎs ǀkhāba hā-ūs ases ge Khorixasa ra ǀaweǁgui !hao!nāsi seentersaWesterkappels !nâ ǀhui-amsa, ǂauna !gôab !nâ hâ Duits!hūb di ǂkhamkhoen Khorixas !nâ ra ǀkhī !hūǁî gowaga ǁkhā­khāsens !aromas tsî !kharaga !hao!nāsi ǂūsiga ǂans !aroma xui-ao. Nēs ge ǁkhāti Duits!hūba xu ra hā !narisarimā-aon tsîna !oega nî aiǂhomi tarenan a !âubasen ǁkhāsa noxopan Namibiab !nâ hā tama hîa. “Khorixas !

Ā!khōmais ǀAwemā!nans ge nē projeksa marisise nî ǂkhâ!nâ. Sid age ǀnai da ūhâ huisenxūna da mâti nî sîsenūsa aibe nî ôa-am tsî ǁkhāti ǂhanusi aiba xus tsîna nî ǂanǂui taren a ǂhâbasa tsî mâb a ǂhanu ǀgausa nē ǀaweǁguisa projeksa ama kais ase. ǁKhāti da ge ministris hîa !ereamxasiba tani hâs tsîna nî !â kai,” tis ge ǀNanusa ge mî. Hoa hû ǂgiǂgosi ǀawemā-aon tsî Kunene ǀKharib di ǁgau!nâs direkteri, Benny Eiseb hân hoan ge nē ǀkhaexūna !khō!oas ǁaxasiba ge ǁhao!nâ hâ i.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here