Kuneneb ge pirin ǀkhaeba go ǁkhoreǁhare

0
23

Khorixas

!Nakaǂnôa Ministers !Hanaǂgās, ǁGammās tsî !Aub !Ûi!gâs dis Anna Shiwedas ge ǂoago wekheb Denstaxtsēs ai 460 pirina 20 omaridi nî domdorese Khorixas ǁHûi!nâǂharis !nâ ge ǁkhaeǁnâ, ûiǀgaub !kharaga omaridi diba hui!nâs ase. Nē pirin ge Small Stock Development and Distribution to Communal Areas (SSDDCA) hîa ǂKhariǀnû ǀGoan Omkhâisens tsî ǀGoraǂuis ǀHûǁarebese ra ǂGari!nâhe !Âgu !oa ti a ǂansas ti !â, hîa !Hanaǂgās, ǁGammās tsî !Aub !Ûi!gâs dis xa ra !khōdanahese.

Nēsis kōse ge SSDDCAs projeks !naka a ǀkhaehe ûitsamaxūn di !gôab ge tsoatsoas ain ge mâ i 2 961 !gôaba xu 7 350 kōse ge ǂharo, N$6.6 miljuns ǁkhāsiba !khōǂgā hâse. Hāǀaro rases ge Scorpion Zinc Mainsa 16 khoena domdore nîse 2012ǁî kurib ai ǁKharas ǀKharib !nâ ge mā tsîn ge ǁîna xu nēsis kōse 20 khoena ǁnāpa xu !gâi!gâ hâ. Tsoatsoas !nâ i ge ǀaweǁguisa isa !oab ge Kunene ǀKharib tsîna ǁkhā ǁaeb Kavangob Huriǂoas ǀKharib gere !khō!oab ai ga domdore hâ, xawes ge ǁnāsa ǀgaisa ǀkhurub hîa ge hoa !hūba tsâǀkhā hâ ib !aroma ge mâi-oahe îb aibe !hūba ǀomkhâis !ēsa māhe.

Kuneneb ǀKharisi Mûǂamaos Angelika Muharukuas, ge ai!âkam presidentkha Hifikepunye Pohambab tsî Sam Nujomab hâkha tsî ǂgaeǂguis !nâ mâ President Hage Geingob hâga koasa ge mā, ǀō-aisa projekdi hîa gu ǀgâsiba ǀoroǀoros ase ge ǂgâxa-ūn !aroma. Khorixas ǁHûi!nâǂharis ǂGiǂgosi mâisab Elias ǁAro Xoagub ge ǁ­îb di ǁkhoreǁhares haisi-ams !nâ ge mî “Khorixas ǁHûi!nâǂharis ge !kharagagu !ēde ǁîs ǁganǂgāsabena ra mā, !hanaǂgāb !nâ-ū ǀguis ose xawe !narisarimas tsî ǂnamipeb tsî maindi !nâ-ūs tsîna.” Muharukuas ge Shiwedasa !oa ge mî “Tita ge ra ǂgom!gâ ǂûn nē ûitsamaxūn nî ǂûn tsînas go hā-ūsaosa. Sida ǀkharib ge ǀkhurub xa !khō!namihe hâ, anina xu tsooatsoa tsî khoen tsî ûitsamaxūn tsîn hoana ra tsâǀkhāse.”

Domdore-aon ge ge mîbahe in tā nē pirina ǂā xawe ǁîn di dai-i tsî ǁnuiba xu omaride ǁâǁâ tsî ais ǀkha ǀomkhâisa ôa-am.
Nē ǁkhaeǁnâs ǁaxasiba ge ǁhao!nâ hâ in ge ǀō-aisa ǀawemā-aob Kuneneb !khawagas dib, John ǁKhamuseb, Kuneneb ǀKharisi ǀAwemā!nans aiǂnû-aob, Julius Kaujovab, Kamanjab ǁHûi!nâǂharis ǂGiǂgosi mâisas Engenesia Tjaritje-Esingues, !nakaǂnôa direkteri ǀawas huriǂoas !âb dib Erich Petrusi, ǂAodaman Gaob Petrus Ukongob, tsî !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon Swartbooin tsî ǀGaiodaman !hao!nāsi ǂgaeǂguidi din tsîna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here