!Hūb di ǁûb ge hoan xa ǀgâsana ǂkhâ!nâsa ge mā

0
26

ǀAeǁgams

ǂOago kurib di ǂNūǁnâiseb !nâb ge dī mîmâis ǁîb di ǁkhâkorobe !khō!oamarisa xub 20 persentga ǀgâsakhoen ai nî māǂui di hâs ai sîsentsoatsoa tsîb ge !Hūb di ǁÛb, Hage Geingoba ǂoago wekheb di Denstaxtsēs ai ǂûn tsî ǀnî !gao!gaosi ǂhâxūna hoan xa a ǀgâsa khoen hîa ǀKhomas ǀKharib di ǁkhaisa ǂgiǂgosi ǁhûi!nâǂharidi !nâ ǁan hâna ge mā.

Nēpa ge !khǂgāsa in ge ǂnamn, T-hemdi, suguri-i, dōǂgāsa ǁaun tsî sōn tsîna. Nausan ge 16 khoen guina nēpa xu nî !gâi!gâse sī hâ i, xawen ge ǁaupexa 100 khoen hîa ǁkhaisa ǁhûi!nâǂharidi !nâ ǁan hâna nēpa xu nî !gâi!gâ.

ǀKhomas ǀkharib di disi ǁhûi!nâǂharide xu a ǁaraǂuisa nē ǂkhâ!nâs huiba xu kha ge ǀAeǁgams Huriǂoas tsî ǀAe­gams Aiǂoas ǁanǁguikha, ǁnā ǁanǂgāsaben aitsama huisen ǁkhās mâsib !nâ hâ amaga tsî i ge ǁ­nā-amaga ǁkhaisa ǂgiǂgoǁhûi!nâǂharidi ǀguide a !khōǂgāsa.
Presidenti mîgowaba-aob, Albertus !Aochamub ge ge mî nē maris hîa nē xūn ‘Presidenti !Khaiǁaeb ǂKhâ!nas’ ai a !ammâisana ǁama-ūs dis ǂHanub ǂgaesa xu ǂoaxa tama hâsa. “Nēs ge maris hîa presidenti ǁhōsa xu ra ǂoaxasa. ǀGuis khami ī ǂhanub mari-i tsîn ge nēpa !â tama hâ,” tib ge !Aochamuba gere ǀgongon!gao.

ǁîb ge ge mî hoa marin hîa ra ǂoan nî !ereamxasiba tani-aihesa sâusa xū-i ǀkhaisa !gāsa kais !aroma. Haka ǂkhâ!nâdi ge Presidenti !Khaiǁaeb ǂKhâ!nas ǁgūbas !aroma ge !khō!oahe, ǂgaiǀons ai Hadago ǁAu!khōs ge N$260 000 maris ǁkhāsiba ūhâ ǁauna ge ǀkhae, B2Golds ge N$30 000 marisa ge mā, First National Marisâuǂgaesa N$50 000sa tsî Swakop Uraniumsa N$10 000sa. Presidenti !Khaiǁaeb ǂKhâ!nas di ǁgūbas ge kairan tsî ǀgôaron ǂhâsib !nâ hâna huiba mās ai !ammâisa. Nē huib ge ǁhûi!nâǂharidi berodi !nâ-ū nî mā!kharuhe.

ǀKhomas ǀKharib di Mûǂamaos, Laura Mcleod-Katjiruas ge sao rase ge ǁgui!ā mâ ǀgaub ain nē huiba nî hō khoena gere ǁhûihesa. Nē 100 kaidisi khoen ge hoan xa a ǀgâsana, nausan ­ǁîn ǀguina hâ tama hâ xawe.
“Sida ge hoa ǀgauga ge dītsâ tsî khoen di hâǀgaugu tsî ûiǀgauga !oa gere kō, hîa ǁhûi!nâǂharidi īse a !kharagase, omsa xu oms ǁga,” tis ge Mcleod-Katjiruase ge mî.

Ai!âb ǁga ge !gāsa kaihes ge 1 ǂKhoesaob disa xus presidenti di N$20 000sa ǁkhâkorobe One Economy Foundations, ǂGuro Taras Monica Geingos disa !oa nî ǂhā!kharuhesa ǂhâsib !nâ hâna kō!gâs !aroma. Sao rase nēpa xu nî domdoren ge khoen hîa Epupa ǁHûi!nâǂharis, Kunene ǀKharib dis tsî Tsumkwe ǁHûi!nâǂharis, Otjozondjupa ǀKharib dis hâra dina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here