Mueteleli wa naha uneulela bafuzana

0
21

Windhoek

Kuzwelela fa buitamo bwa hae ňola mwa kweli ya Yenda kuli ukana atambekanga kalulo yefita fa lipesenti ze mashumi amabeli kutusa mwa tuwelo ya hae, mueteleli wa naha Hage Geingob malobanyana utazelelize mulelo wa hae kaku neulela lifuzana zeo mayemo azona akwatasi libyana, mwa lilalanda ze ketalizoho kazetalu ze wela mwa sikiliti sa Khomas.

Neulo neli ya likubo, likausu, lico zamakapa ni mulo. Nihaike kuli neli batu ba ketalizoho kababalalu banebabile teni kuamuhela libyana kuzwelela kumueteleli malobanyana, kono batu ba mwaanda kuzwelela mwa lilalanda ze ketalizoho kazetalu mwahali aze lishumi za sikiliti sa Khomas, kuzwisa kwa teni Windhoek West ni East, batamehile kufumana kwa neulo yeo. Sibuwabuwi mwa ofisi ya mueteleli wa naha, Albertus Aochamub utalusize kuli pene yelekile libyana ze kuzwelela kwa kalulo ya President,s Winter Charity Drive, haizwi mwa mukotana wa mali wa muuso. Ye kipene yezwa mwa pokoto ya hae mueteleli kasibili,” Aochamub a tiiseza.

Utalusize kuli pene kaufela yeneneulwa itabe ibalilwe ňandaleza kusupeza busepahali.
Baneuli babane bafitisize lineulo zabona kwa Hage Geingob Winter Charity drive, Hadago Fishing Company ineuzi N$260 000, B2 Gold baneuzi N$30 000, First National Bank ya Namibia baneuzi N$50 000, mi ba Swakopmund Uranium ki N$10 000. Kalulo ya President Winter Charity drive ilelezwi kutusa basupali ni banana babatokwa lituso. Lineulo litabe lisizwe mwa lilalanda. Aochamub uize, kalulo ya lituso za maliha isike yaba feela mwa nako ya maliha. Yomumwi ni yomumwi ange mutala wa mueteleli wa naha.

Mueteleli wa sikiliti sa Khomas Laura Mcleod- Katjirua nalikile kuputulula kamo ba amuheli nebakile baketelwa teni. Na ize, ba mwaanda nebaketilwe kakuya ka sikuka sa mueteleli Geingob, mi ki bao mayemo abona mwa bupilo ali kwatasi ahulu. Nihakulicwalo hakibona feela banosi babatokwa lituso, atalusa. “Lulikile molukonela kakuya kazibo yeluna niyona kakuya kamayemo amipilelo, kono kakushutana ka silalanda ni silalanda ni mayemo alapa ni lapa,” kwa talusa Mcleod- Katjirua. U elelize batusiwa kukona kusebelisa libyana zabona kamukwa oswanela. Nekuzwelapili kutalusa kuli kutateka kala 1 Sikulu, lineulo za mueteleli likana lilumelwa mwa katengo ka mufumahali wapili kakabizwa ka First Lady’s One Economy Foundation Charity. Pene ikana itusiswa kutusa babanyandile babatokwa lituso mwa tuto. Mueteleli wa naha Hage Geingob u kana zwisanga N$20 000 mwa tuwelo ya hae kakweli kubeya kuwona mulelo wo. N$160 000 kuzwelela silimo sesifelile mwa Njimwana hatumusa mulelo wo niyona itabe itambekilwe kwa katengo.

Baamuheli balituso nebafitisize buitumelo ni kukambelela kamaniti. “Luitumela ku mueteleli wa naha ni kubao kaufela babakonile kupeta musebezi wo kachenu, kwa bulela musali muhulu wa myaha ye 85, Magrietta Afrikaner yakonile kufitisa tapelo ya limbiyoti ku mueteleli ni bao bakonile kupeta kezahalo ya mufuta wa yani. Sichaba sa mwa silalanda sa Ipupa, sikiliti sa Kunene ni silalanda sa Tsumkwe mwa sikiliti sa Otjizondjupa ki baba kalatelela kuamuhela lituso kuzwelela kwa katengo ka Hage Geingob Winter Charity drive.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here