Pohamba unohange novihungiriro vyo tjitiro otjindjandja

0
20
Ondjozikiro…..Ombara yOvambanderu, Kilus Nguvauva noperesidenda onguru yehi, Hifikepunye Pohamba, maveyandja ondjozikiro yawo kOmbara Kahimemua Nguvauva pomazemburukiro wondiro ye oyetja 120 mOkahandja Osondaha ndazuko.

 

Okahandja

Ngwari operesidenda Hifikepunye Pohamba waraisa ohange ye nomakawondjero wokomurungu ngatjitwa iyomuhindwa wa Namibia wapeke motjihungiriro tjo tjitiro otjindjandja, Onongo Zed Ngavirue nowo tjito tjingetjo wEhi rOvandoitji, Ruprecht Polenz.

Pohamba ohange indji weiraisire Osondaha pomazemburukiro oyetja 120 womayahero wombara yOvambanderu, Kahimenua Nguvauva muno kombunda ya Ngavirue tjatjivisire otjiwa¿a ondjendero yondiasaneno ye nomukwao motjiÞiro otjindjandja. Ngavirue watjere okomiti yovanandjiviro yamana omarongerisiro wotjiposa tjayo kuna ohoromende yEhi rOvandoitji nomatjangwa inga nai yakuramena okuyakurwa iyohoromende ya Namibia.  Watjere okomiti mumuna ovatjiwe movitamba peke peke muwo mumuna ovakuramenpo voviwana mbyaihamwa, yamana “omatjangwa omanahepero” inga nungwari ohoromende tjiyazu nokwiitavera nawo owo otjimayehindwa kohoromende yEhi rOvandoitji okutuurungira mu Polenz eye ngwaa undjirwa okuya ko Namibia omweze imbwi posya wouyenda nai mbwa turikirwe.

Pohamba eye tjaa nana ngwatjita kutja ovihungiriro vyo tjiÞiro otjandjandja vihare otjikazuka, waraisire ondondo otjiposa putjeya nai otjomukambo omuwa tjinene komurungu.

Ombara yOvambanderu Kilus Munjuku III Nguvauva, tjingetjo waraisire ohange ye nomakayendero wokomurungu ngatjitwa iyokomiti nganduu ku nai natja ouhonapare wombazu uru kongotwe yokomiti yotjiÞiro otjandjandja ndjihaamisiwa i Tonata Itenge-Emvula. “EÞe tuna ongamburiro okuura kutja una omayeneneno ngeriwo, omahongero, ondjiviro nondengu oku tukuramenapo atuhe motjungura otjizeu mena rokutja oove umwe wetu otjondekurona ohomonena yoviwana mbyaihamwa,” Nguvauva watjere.

Omukuramenepo wEhi rOvamdoitji mo Namibia, Christian  Schlaga wa kwizikire ohoromende ya Namibia kutja ohoromende yehi rao yakandinondi itjiwa nawa tjinene kutja  omananeno iyOvandoitji wa ndinondi ndi jtioukwa otjo Namibia,  noviÞukaungura avihe mbya tjitwa kOvaherero, Ovakwena noviwa¿a vyarwe kapena ombata kutja vyaisa ovito ovikoto novirwaro ovingi mominyo vyozondekurona zaimba mbaihamwa. “Ohuuire tjingetjo yaisa po ovivavize motutu twombiwko namo ngarero yotjiwa¿a,” Schlaga watjere na weza ko kutja ombangu ya South Africa ndjakongorera yatjita kutja ovito imbi viririreko ovikoto kutja o Namibia ekutuke rikaro nouzeu okuÞuna ovivavize vyo porotika, ombwiko, nongarero yotjiwa¿a vyo zombura wo ko murungu wa nai,” Schlaga watjere.  Posya wawezere ko natja omieze omitenga muvyu mo Namibia eye wamunu kutja nangwari o Namibiam kambomba puyari yaryama okapaze komurungu okutuna ovivavize vyorukapita veze imbi. “Matutjiwa kutja ovitjitwa oviruru noviihaamise vyozombura nderi kombanda ya 110 okuyaruka ombunda, ngunda ndinondi viihamisa nu vyatwako otjizire kongaro pokati ka Namibia nEhi rOvandoitji,” watjere.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here