NAM WATER I FIWA MAMELA KU MUTORWA YA NAFILIKANI

0
33

WINDHOEK – Likwambuyu wa Likolo la Njimo, Mezi ni Mishitu, John Mutorwa ya nabonahezi fokusweu kusataba mabani, na bizize katengo kakazamaisa Nam Water kuyoikalabela fa taba yakuli ki kalibaka mani Katima Mulilo a nefelezwi ki mezi mazazi a mabeli  kuzwelela kuba ni butata kwa mukwa o fa mezi  la Sunda.

Mutorwa u tolokile sibupeho sa Nam Water kuba sa welensiki, seo sisina musebezi, buikalabelo, seo sitaluseha kusaba ni musebelezo sakata. Manzwi a hae a kusefa katengo ka mezi ka naha kusina sobozi na fitisizwe mabani mwa mukopano wa putako mwahali a yena kasibili, sikwata sa katengo ka kazamaisa Nam Water ni bayemeli ba muuso kuzwelela sikiliti sa Zambezi.  Taba ye ezahezi cwale-cwale fa ya kupalelwa kufa mezi kwa tolopo la Sunda, kakusiya bayahi ba Katima Mulilo, sipatela, likolo, sipatelanyana ni lipisinisi lisina nihaike lilotoli la mezi kufitela la Bubeli kakusasa.  Taba yeo i tiswa ki mushini o pompa mezi o seu supezi ni mipila ya mezi yeseli ya mazazi, zeo kilitaba ze netumukile mabani mwa mukopano. “I taba mukwa o munde kuli kabubebe-bebe kamaiso ya mayemo a pahami ya Nam Water yeli fela  mwa muleneňi i feliswe  ka kutahisa kamaiso yehasanywa mwa likiliti kukona kumbweshafaza lisebelezo za Nam Water kwa sichaba.

Mutorwa na bonisize ahulu bunyemi nako ya kala kubala mukoloko wa likezahalo ze ezehalile mwa likweli ze felile mwa Rundu, Katima Mulilo ni Ondangwa.  Likwambuyu u ize u lemuhile litaba za kufela kwa mezi kakuba litaba ze bilaeza ni kuswabisisa. Na taluselize New Era kakutala mabani kuli siyemo ni kamaiso ya Nam Water lilwanisana ni milelo ya muuso ya kuhasanya lisebelezo kwa sichaba mwa likiliti za naha. “Ne nikile na fa kelezo ni kufa sikuka lilimo ze ne za kwa mulaho ka kutalusa kuli siyemo sa katengo sa bamayemo a pahami  si buima ni kuli a sina musebezi ni kachenu ni  ba elelize kuli ba kale kueza lipulukelo za kunanula mayemo ka kuchincha mipila ye supezi kubeya ye mincha ni lisebeliso,” a talusa.

“Mashini ya malaiti, ye pompa mezi ni lisebeliso zemwi za butokwa liswanela kuba kwateni nako kamukana, sihulu mo litokwahala sina a sekubile  ni likezahalo ze ezahalile za kwa mulaho.,” a talusa. Mutorwa u bapanyize  kuzamaisa Nam Water sina a kuka zamaiswa sintolo sa milyani sesili mukungulu kamo mutu u kona feela  kufumana lika kaufela kwa Windhoek.

“Ka nako ya cwale ba zamaisi ba Nam Water ba litulo ze pahami kaufela bona ba fumaneha feela mwa Windhoek.  A kuswaneli kuba cwalo.  Nam Water i swanela kuba ni baeteleli ba litulo  ze pahami mwa likiliti za naha  kaufela ze lishumi ka ze ne, kamo sikwata sesimwi sisiyala ni mata a litatululo”. “Buikalabelo bwa Nam Water ni misebelezo ya yona aisika namalala ni kuli haibonahali,” a taluseza yo muhulu wa Nam Water Dr Vaino Shivute. Shivute a talusa  kuli Katima Mulilo neinzi fa mukoloko wa kunchafaza sinca mipila ya bona mwa lilimo za kwa mulaho kono lisebelezo zeo neli yemisizwe bakeni sakuli tolopo i sali mwa sikoloti sa mezi. Hape a talusa kuli musebezi wa kubeya lisebelezo za putako mwa libaka zeo libonahala kufa butata mwa litolopo ni litoloponyana kaufela za naha neufilwe kwa katengo ka kalukuluhile ka kwa mukunda ni kuli lipiho kaufela litabihiwa silimo sa isaho.

Mutorwa na alabile ka kutalusa kuli ki kale kufita lilimo ze peli kuzwa musebezi wo u fiwa mi ki kale kuba ni lipangaliko mwa libaka zabo Katima Mulilo, Rundu, Nkurenkuru, Ondangwa ni oshakati ze lisweli kuekezeha ka kuankufa mi litalimani ni butata bwa kufelafela kwa mezi. Mi miyaho  yemimwi yaba Nam Water ki kale ifita kwa maungulo ni kusupala ki kale isupala.

“Taba ye aisikalumelelwa, nako ki ya butokwa mi mezi ki bupilo.  Na mitaluseza cwana kuli Nam Water i tateke ona fa kuyaha sinca miyaho ya kale ni kufumana lisebeliso ze nca.  Musweli ku fa batu baluna misebezi yesituhu mwa litaba ze,” a feleleza.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here