ǀAm-e ūhâ tama ǂnaumâidi ge dana!āsa ra gaoǂam

0
45

Xoa-aos: Selma Ikelas
ǀAeǁgams

ǂKhai ra blēga ūhâ ǂam!nâgu ǂnaumâi-omdi ge ǀAeǁgamsa go !khō!nami, ­îdi !gôagu tsēkorope ra ǀarosen amaga, !gōsase ǀawas-huriǂoas !âb dana!ās dib !nâ. ǁNāpan ge ǁaupexa 100 000 khoena hain tsî blēna xu a kurusa omdi !nâ Havanas !nâ ǀgui ǁan hâ. Nēti ī mā-ams ose ǂnaumâi hâ khoen ge !ās !auga ǀgui tama i tsî !homgu ǁga khoraǂuisen hâ. !Ā!khōmâis mâisan ra mîsa !oan ge ǁîna nē ǂnaumâis sîsenga !uia ra dītoa tsî i ge ǁgoa i karao ǀasa omde ǀarosen hâ ai!â go ǂnôa i tsēs a i go xū-e ǀkhai ipa. ǂGui ǂnaumâi-aon ge ǀgaisa ǁgoaǂuide ūhâ ǁîn !gao!gao !oabadi, aiǁgause ǁgam-i, !nanǀgaib tsî ǂkhari-omn diba ūhâ tama amaga. Namibiab !Gôakhâidi ǂNûiǂgās (NSA) di !nagaǂnôa direkteri, Iipumbu Sakariab, ǁan!khain ǀaweǁguigu !hoaǂharugudi !âb dib ra mâsa !oan ge 113 074 khoena ǂan!gâsa tama ǂnaumâi !âgu ǀAeǁgams digu !nâ ǁan hâ. !Gôagu ra mîsa !oan ge 325 858 khoena ǀAeǁgams !nâ ǁan hâ. ǀAeǁgams !Ā!khōmais di ǂnûǁkhaeba ra sîsenǂui ra mâisab (CEO), Fillemon Hambundab ge New Erab ǂhôare-aosa ge mîba ǁnāti ī khoen hîa mā-amsa tamase ra ǂnaumâin nēsisa ǀnîhâ sîsenǀgauba ūhâsa, !uian khoen ǁomǁgoe hîa nē sîsenga ra dība.
“ǁÎn ge sida ǂâioǂamse !khō hâ, nē khoen ge ǀgaisa ǀawedi ǀkha !khō da hâ. ǁNā-i ge ǁî-i ǀkha da !gûǁare tama tsî mā-am tide xū-e, ǁnā-amaga da ge !gûi-aon hîa !ā!khōmais di ǂgae-tsî-mûse nî hâna !gae hâ in nēti ī ǂhanuo!nâ ǁaxasina sida tawa !nuri, xawen ge ǁîn tsîna hoaǁae nēsa mû tama hâ ǀAe­gams di kaisib xa,” tib ge Hambundaba gere ǁgui!ā. Hambundab ge !aruǀî gere ǁgui!ās ge nē khoen ra tsēa āde khao tsî ǂam!nâba ǀhaoǀhaotoa tsî !uis !nâ ǂnaumâi tsî kharob tsîna mâitoasa, ­ǁÎb gere mîs ge, hâna-i khoe-e ǀgui timî tsî nî ǁans kara, ob horahus ǀgaub ­ǁî-e ǁnāpa xu ūkhâis diba ǁnâu!gâ!khaib ra mā ǂhaweb mā-ams ǀkha ǀgui a dīhe ǁkhāsa. Nausa-i ge noxopa i ga ǁan!nâhe tama i soagu !nâ ǁnāti ī khoe-i doeǂgâsa a ǁkhaehe ǁkhā tsî ǁ­nā mā-ams ose go ǂnaumâihe omsa khôaǁnâhe ǁkhā, xawes ge ǁnāsa ǀnai i nî ǁanǂgās kara o a !gom. Hambundab noxopa ge mîs ge, ǁîn ra hoa gaugu ai dītsâsa nē mâsiba ǀamǀamsa, xawen ǀnîsi ai!gûs !aroma ores ase ga dīs ge ǁnā !âgu hîa ǀnai ǁanaihe hâga ǂan!gâsa. ǁîb ge ǀaro tsî a mîs ge, !aorosa mâsib nēs ǀkha ra !gûǁareb hāǀarora marisa !ā!khōmais mariǂnûiǂuis ai ra ǀarosa tsîs ǁanǂgāsaben mātares !oabadi !aromas tsîna os ra ǀgapi o nî ǀgapisa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here