Geingob kahomokerere vazonagwisi mpora

0
35

Mbunga zaSWAPO kwawiza ziyakarerepo, nampili ngomu asi koveli vamwe vana hara kuzizonagwisa. Awo kuna kara negano lyokarwanesa konompitisili, unene ngwendi Presidente Hage Geingob, naPresidente gwanare gwaSWAPO Ndokotora Sam Nujoma.
Geingob kahomokerere vazonagwisi ava vana kara asi mosirongo setu vana kara, morwa kapi vana kuvalimburura makura awo yiyo nye vana kuruganesa mpito ozo kupitira monosayitunga.
Apa kauyungire peturo paveta sure zopaumwene zaSWAPO,katente asi nombunga edi dakere asi kuna kukondjera yirongo yado yimanguruke, dina kara ngesi asi kepangero, yido vana taparara ano vamwe vaNAMIBIA kuna kupura asi morwa sinke mbungapolitika zaSWAPO zina karere kompangera siruwo sosire.
“Apa nye twakere taturu, vakere mpamwe negano lyokugazara asi morwa sinke tuna kurwira kuzuhwarera?” Yimo ana kupura ngoso Geingob. Mbunga zaSWAPO, kuna kara kompangera morwa ose kurugana unene. Ose ngorooro ngomutumona, ngayikwata siruwo yipo mukatumone asi tuna sigi nomberewa daSWAPO. Vamwe nompitisili daSWAPO, nawo simpe kavageve ruhafo kosure ezi vanatulisapo zombunga zawo. Esi vana kumona asi nazigava mukaro gomuwa kovadinkantu wombunga zaSWAPO, ntani nokuvaronga nye asi yinke nawa-nawa gasikamenapo SWAPO. Mugendesi gelikwamo Helmut Angula, Mukurona gosure ezi Marco Hausiku, hamutjangantoni gombunga zaSWAPO, Nangolo Mbumba, ntani mutoti upresidente wombunga zaSWAPO, Sam Nujoma, ogu ana kara asi mufili sinka gosure zina ndi asi Patron, nage kakere muuyungi peturo sure zina paveta. Nujoma, katente asi vanyengi kapi avapandura asi ngesi tuna kara nompora, makura awo kukambadara nompito nkenye asi varwanese nompitisili.
Geingob katente asi sure ezi hawe nazigava mauwa kovahamenimo mokuvapa mauyerere gomosirongo ntani gomouzuni kuhamena upolitika. Age katente asi yininke nye eyi yanatuvenye, noveta nompora yahepa kukara asi yiyo vana kuronga unene posure ezi. Ntani twahepa kukara nompitisili ou tuna kugava movahameni vetu.
Eyi kuna pumbwa mokugwana udivi, sitambo nomulyo ntani nye natukara asi kuvhura nye tusikisemo yitambo yetu, ano nsene turugana ngoso hawe tatugava nye nondja, uturo noyidwara kovatungimo vetu, yimo ana kutanta ngoso.
Yimo simpe ngoso ana kupandura ava varuganene mbunga zawo momunene, kumwe nokuhomokera nye ava vakara asi nepu kapi vanamuhorowora makura kutameka kuuyunga momudona mbunga ezi. Vahepa kukutara asi nsene pevhu ono kara ngapi. Ndi ove kuna kuuyunga asi SWAPO analitjindji morwa yeeyi kapi vana kuhorowora.
Nsene vana kuhorowora hawe SWAPO muwa. Age yipo nye kapirukilire kovazonaguli, omu vatulisapo nompito dawo dokuuyungira.
Ose ngatu kara tatu popere egano twaromo lyombunga zetu. Mbunga zaSWAPO kwakara nomasanseko, gosili ntani mpo. SWAPO ngesi gogu nye kuna wiza ayakarere. Nujoma katente asi sure ezi ngazironga esanseko lyaNAMIBIA, unene kovadinkantu vetu. Ntani elikwamo nye lyaSWAPO paupolitika neyi zakarerapo mbunga ezi nomasintasinto paumpitisili.
Namibia kwakara noungawo, omu tuna hara asi tuliturenimo tukulike nelikwamo lyokulipa ungawo wetu melikwamo lina wapere. Hausiku age katente asi sure ezi kapi zina kara asi nampo kugava udivi kwelike nye zahepa kukara asi kuna kugava ngendeseso zeparu momuntu ogu ana kuhamena melikwamo lyangesi.
Maruha ngetu gerongo ago kuronga unene, monombapira ntani kugwana nonzapo, nye kapi adigava nawa nawa asi muntu ogo akare noudivi meparu lyendi. Yimo ngoso ana kutanta Hausiku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here