Kutungisa liambai kuyemisizwe bakeňi sasiyepiso sesilobehile

0
39

Windhoek

Musebezi wa kuekeza buliba bwa nuka ya Liambai kubakanyeza Lonji kuzamaya hande mwa nuka onekutatekile 2014 kuyemi bakeňi sa mushini oyepa, omunca olekile mali afita kubolule ba madola ilobeha.
Mushini obukutile muuso mali asutelela fa N$ 8 million neuzibahalizwe simubuso mwa 2014 kutateka kutungisa buliba bwa nuka kuimulula miyanda ya sichaba sesipila libaka za upa zeapeswanga kimunda mwa silimo. Sichaba sesipila libaka zamunda mwa silalanda sa Kabbe bafitisize ňoňoleho katiyeho yeli kwateni ni kubata kuziba kuli musebezi wa kutungisa nuka utateka lili mwa Zambezi. Hape batongokile kuli, teko ya N$300 kusebelisa Kapelwa Kabejani itulile ahulu, kacwalo muuso ukutise teko fafasi. Likolo Lamisebezi ni Linzila nelifumani mushini kukona kukwalula nzila ya nuka mo Kapelwa Kabajani ipazulula teni, mi ililimani kuzamaya kuzwa 2010 kalibaka lamezi alifafasi ahulu ni kuli nzila moifita kutezi feela macwe mi kimbamba kupazulula mwateni.
Mwakuikopanya ni ba New Era malobanyana, sibuwabuwi wa Likolo Lalinzila ni Misebezi Julius Ngweda ulumezi kuli mushini kikale ufeza silimo usasebezi. Utalusize kuli, kuzwa muta ba Likolo Lalinzila baleka mushini obula nzila, ungile nakonyana feela seulobeha. Mushini uetelela kwapata kuzamaya ukela bucwani ni kuzwisa macwe inze uzamaiwa ki Lonji mwamulaho. Mwanako yakueza cwalo lilama zemwi zamushini zalobeha mi kuupangisa kukabatahala lule lwa mashelenyi. U talusize kuli, pene neswanela kuzwa mwamusulo wa unumwaha kono kabumai kubile ni kuhafuka kwamusulo wa mali silimo se mwamakolo kaufela. Kalibaka lakutokwa mali kuli kulekiwe sipi yebatahala kuli ikwesiwe kwateni, akuna selukona kueza kanako yacwale, kwatalusa Ngweda. Utalusize kuli Likolo lilela kubeya kupo yamali akuleka sipi yelobehile mwamusulo wa silimo sesitaha. Uzwezi-pili kutalusa kuli akuna muzamaisi yananizibo sakata mwasikiliti. Kanako yacwale liluko lina ni muzamaisi alimumwi feela, atalusa. Sesiezahala kikuli mushini obakanya nzila ufitela kwapata kona utatamwa ki lonji ki kafoo kubatahala bakwaezi bababeli. Kuzwateni lonji aizamayi kusina mapangapanga, yenelufumani nakonile kutuhela musebezi. Kakuamana niteko yanzila, Ngweda uize, muuso upunduluzi teko. “Neluikambotile ni muyemeli wa silalanda sa Kabbe sapili, Raphael Mbala kuikopanya ni sichaba ni kukwenuha kuluna kateko yebalumelelani kayona.

Teko netalimilwe sinca,”atalusa. Atalusa ali, teko nekutisizwe fafasi, kuzwa Katima Mulilo kuliba Kasika ni Impalila ki N$ 85 mi kuzwa Katima kuya Schuckmansburg ki N$ 45 kafo sekuzibahala kalibizo la Luhonono.
Lonji nefumanwi kamulelo wa kufa nzila ni kushimba libyana zasicaba kuzwa Katima Mulilo, kuliba Kasika ni Impalila mane nikuimulula mwalinako za putako fa muunda. Lonji netalimani ni butata bwakukakatelanga mwamuuwa ni kuswala mwamacwe atunumani mwamezi sihulu nako yakuli mezi akutezi ahulu fafasi. Lonji ya Engine ya butuna bwa 360 horsepower, yenebeilwe kakutompa libizo landwalume mwandwa yatukuluho, Richard Kapelwa Kabejani, ilonga limotikala zepeli kubeya mianda ya batu mwa muzamaelo ulimumwi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here