ǀAsa ǀgaub ǀkhurub huiba mās dib ge Gamaǀaeb !nâ nî tsoatsoa

0
27

ǀAeǁgams

ǂHanub ge ǀasa sîsenǀgaub ǀkhurub huib diba Gamaǀaeb tsoatsoas !nâ ra sîsenxa kai ǁnāpab ge aibekam sîsengauba ǂhanusie 31 ǀKhūǁkhâb dis ai a !gûǀams khao!gâ.
ǀOro proxrammi ge noxopa nî ai!gû-ūhe ǂūna ǀhaoǀhaos tsî marisi ǂkhâ!nâsa mās !aroma, nē go !gûǀam proxrammi tsî ǀasase ra tsoatsoab hâkha ǁaegu nî hâ !nubusiba ǂganams ase. ǁNāpas gere ǂhanusi ǂan!gâs nēti ī ǀasa sîsenǀgaub ǂûn huib dib nî 31 !Khaitsâb dis ai tamas ka io ǁnā tsēs khao!gâ nî hâs disa mā, ǁaeb ais ge mîgowaba-aos, Saaima Shaanikas, ǂGuro Ministers Beros disa ge mî, nē ǀasa proxrammi nî !Khaitsâb ǀams tamas ka io Gamaǀaeb tsoatsoas ai sîsenxasib âba ǂanǂanhesa.
Nē ǀasa proxrammi di !huis ge ǁnāpa di ge ǂōrisa ôa!nâdi tsî daosa-xu-daos-ǁga hâ dî!nâǁgamǁarede a dīhetoas khao!gâsa. “Khoen ge hoa ǀkharigu !nâ dî!nâǁgamǁarede ge ū-ūhe hâ i Ministris !Hū-omkhâis, ǁGam-i tsî Haiǂgās dis tsî ǂGuro Ministers Beros sîsenaon xa.
Nē dî!nâǁgamǁaredi tsî ôa!nâde xu gere !âubasenhes ge ǂanǂuis mâ ǂhâsigan ǁnān hîa nēti ī ǀkhurugu xa ra tsâǀkhāhena ǀkhurub ǁaeb !nâ ra ūhâsa,” tis ge Shaanikasa New Erab ǂhôare-aoba ge mîba.
“Nē dî!nâǁgamǁaredi ge ǀhaoǀhaohe tsî nî ǁgui-ai!âhe ǂGuro Ministers Beros di ǂŌǂōsib tsî hâ ra ǁKhōǁkhōsasigu ǂGaeǂguis !Âba tsî ǁnās !oagu dā!harode nî ūhese.”
ǁÎs ge !aruǀî ge mî, tāb ga nē sîsenǀgauba “ǀasa ǀgaub” ti a ǂgaihesa noxopab ǀoro proxramma ǁaeb ǀguib ge toa xawe ǀamǀamhe tama amaga tsîb ge ǁîba ǂgaemâirohes ǀguisa hî ǁnāpan ge ǀkhurub huib ǂûna ǁnān hîa îbe ǂhâ hâna ǀgoraǂuibahes khao!gâ.
!Âubasenhe ra ǂhaitsi ǂanǂans ge nî dīhe omaridi ǂoago kurib di !gaos !nâ ge ǀhaoǀhaobasen hâ i ǂûn kara toa ǁaeb ai.
ǀNî !garo!ā khoen gere mîsa !oas ge ǀkhurub huib ǂûn ǀgoraǂuisa kaise gaxu ǁaeba ra ū tsîn ge khoena kaise !gomma ra tsâ ǁnāb a hoarahus di hui !nāsan ân !aroma, ǁnāti ī ǀkhurub mâsigu !nâ hîa.
Nē khoen ge ǂhanuba ra ǂgan, in !gâi!gâi!nâsa ǀgauga sîsenū ǀkhurub huib ǂûna mās !nâ tsî nēs ǀkha ǁawoǁawo ǁaeb ain ǂûna khoen tawa nî sīsa tsî ǁkhāti ǁawoǁawo hoa khoen ǀkhurub xa tsâǀkhāhe hân ǂûna nî !khō!oasa tsî tā îbe a ǀgâsan dise ǀgui hā ega.
ǂHanub di programmi ǀkhurub huib dib ge !Hoaǂkhaib 2015ǁî kurib dib ai ge tsoatsoa tsî ǀKhūǁkhâb 2016ǁî kurib dib kōse ge !khoe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here