EZUVA LYA CASSINGA MOANGOLA

0
19

Vantu wokusika konyara 300, vaNamibia kavaliwapayikilire mvuhura ezi asi vakadanene ezuva eli moAngola, evango eli  ava tumbura asi Cassinga. Awo kavakere nonomurongero dawo kumwe nomahauto omu kavakere tavandindire vataguruke. Endindiro lyawo kavapongere modoropa zaOshikango murudi naNamibia, kumwe naAngola. Awo kavakere monzira zokuza kevango lina oku yahorokerere mokudipaga vaNamibia, siruwo sina sokukondjera sirongo esi sikamanguruke. Kwakara momukunda gwaHuila konyara noKilo 200 nsene kuna kutunda komurudi naNamibia. Esi kuna kara sikando sokuhova kutunda tupu apa samanguruka sirongo esi nomvhura 26, awo kavaliwapayikilire vene vaze vakadanene ezuva eli pevango poopo yahorokerere. Mokukwama munasipundi gelikwamo eli, Iganatius Mwanyengange, elikwamo eli lyokuza koCassinga ntani Vietnam kwagafutira vene ava vahare kuza kevango lina. Egano kuna kara asi vahepa kurara poOndjiva makura ngano vakandingure evango lyanare ngavatumbura asi Vietnam, mo 1 Kudumonkuru 2016, makura vatengure hena koCuvelayi, mo 2 Kudumonkuru, yipo asi momazuva 3 awo ngano vana kasika nye pevango lyaCassinga. Kudana nye ezuva eli kuna kara mo 4 Kudumogona, omu vana kugazara asi navenye ngano vana kasika nye pevango. Masere govantu kwavadipagere mo 4 Kudumogona 1978, apa vakwayita wontundiliro zaSuid Afrika, vahomokerere mongurangura ozo vadipage vantu vakeremo sinzi vakadi novanona moCassinga ntani Vietnam. Mokukwama mbunga zaSWAPO, awo kwatulire evango lina asi lyokupwizumukira ndi lyokundindilire otare asi kupi nakutuma noku nokaruganena. Vamwe owo vafire mehomokero olyo, kwakere komisare Jonas Haiduwa ntani komisare nye kogurwa komeho Tashiya Nakada.

Gumwe gwawo ogu kakere siruwo oso nomvhura 17, Martin Heita, simpe kuna kudiworoka nawa nawa asi yinke yahorokere pevango lina mezuva olyo. Vakomanda vetu kwatu pere nye asi twahepa kudukira moyihwa ntani komukuro.  Ose kwakere tatuduka, kuna kudiworoka omu mukadi gakere komeho zetu ana kuduka nye konyima mutwe gwendi taguguko, ntani mukadi gumwe kwakere namunwendi mohunyu, makuru gendi nagenye tagatekako. Ose twahetekerereko kuvatera vakamarada vakwetu, nye vanyengi vetu kwakere tavawiza, oku tavaroya. Makura ose yipo twatokwere asi twahepa kuduka kwato yimwe yokuvhura kuruganako. Yimo ana kutanta Heita. Omu ana kudiworoka kwato nawa-nawa yalikidire asi ezuva lyomungura tavatuhomokere, kwakere une, ngurangura, awo kwavazigidire vaze nye pelideuro lyawo lyongurangura. Heita kwamwene tupu

yininke eyi gapira kumona rumwe makura komanda gwawo tatameke kuzigira asi dukeni. Age kuna kudiworoka omu musi kuna kuwiza kwawo yipo vakare vahana nonkondo, kumwe nye nokutameka kuroya noboma nokudipaga vantu. Awo vakere vanayidiva asi ngesi poparade tuna kara, makura yipo nye vatamekere kuroya nokutudipaga ngano natuvenye. Age kuna kutanta asi gazuvhire ezwi lina kutanta asi “ katuka oduke” nye vantu owo vana kusininika ngoso maguru gawo vana gatezagurako. Vakwayita vanyengi vetu kuna kuvayimburura motjerere, kumwe nokuroya kowo vana kuduka. “Ame kwamwene vantu vanakufa, vantu kuna kuvaroya, omu vana kugwa awo ngano kavakara negano lyokuduka. Age kwakere mokambungagona kena kana kuduka kawize komukuro pepi nokamba zaCassinga. Nye awo vana kara noudwa ndi asi vanaroroka kapi vana kuvhura hena, morwa gas ezi. Poopo ngoso age tamono mukeke kadi ana kulira vanazumbu, makura tamudamuna aduke nage, siruwo oso hawe nomburu kuna kuroya nye unene. Evango kapi lyakere hena asi lina wapa, nayinye musi gwelike. Kambungagona kedi oko kwarere moyihwa ezuva olyo, dogoro lyokusako ntani vana kutengura kokamba. Vantu kwadukire kapi vatengwire usimbu, awo kwazire vakakareko sivike ndi yivike yitatu ntani vakatengura.  Ngurangura zokukwamako yipo nye twatamekere kutora yimpu. Moomo tuna kudamuna yimpu, tanigwana simpu samuholi zange ngesi nadivara kapi nina kudiworoka hena Edina lyendi. Darius Shikongo Mbolondondo, ogu kagere asi mugendesi gevango lina, siruwo oso valihomokerere, egano lyokuhomokera kwaligazarere mazuva gana gwanene ntani awo kwadivire asi yinke navavhura kurugana. Vatwayuki kwakere tavavalikida asi nsene vana muhomokere yinke yokuvhura kurugana. Ava nye vakere asi ntani vana kuyasika kapi vana kuzuvha asi yinke yina kutanta asi “gusako nove” boma tupu zokuhova nare vanatukuka kapi vana kudiva asi yinke yokuvhura kurugana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here