VANZOVHU KUNA KUPIYAGANEKA VANA NDIMA WOMOKAVANGO –KANSELA

0
31

Munasipundi gondango zovaKansela momukunda goutokero gwaKavango, Joseph Sikongo SIVAKU, ogu ana kara asi kansela gomukunda gwaTondoro, katente asi vanzovhu vahana divilisa kuna kara monomukunda dawo omu vanzovhu ava vana kara asi kuna kulya nombuto dokudizonagura momunene nkenye ezuva. Sivaku kauyungire nonkango edi pepongo eli ava kara nalyo kumwe nonoministeli moNkurenkuru momandaha gana piti, age kavamupere siuyungwa sokuhamena agaveko umbangi nouzera asi ngapi omu vanzovhu vana zonagura nombuto dovantu vatunga momukunda. Epongo eli kava kerepo vanapolitika womomukunda, vanamberewa woministeli zounsitwe ntani wonondima ntadi wonongesefa navenye womomukunda gwaKavango zoutokero. Ngovakansela vakara asi kugava mukumo nomakorangendo kovantu vatunga monomukunda dawo valime, yipo vazangure nondja dokulya vene. Nye ngesi nondja edi vahere kuzangura ana dizonagura nokudilyapo nzovhu.

Ngapi nye vantu vetu omu navapira kuvavarura asi woruhepo? Ngesi kuna karapo momukunda vanzovhu wovanzi maserenomasere, vanakuzonagura nombuto.  Nsene asi vana mberewa woukukunga wiza kuna kutanta asi 60, hawe oyo yimpempa kapi vana diva sivaro sawo. Vanzovhu owo vanzi unene. Ame kwavavarura ntani natara asi mapya gangapi vana zonagura mezuva kusika ko 300, ngoso momukunda gwaTondoro mwelike. Nampili ngomu asi vantu kuna kuvahundira vaturemo mahundiro vavafute, gusa siruwo. Nkenye ezuva masiku nomutenya vantu kuna kutoonenange ngodi asi nize nikatare eyi vana kurugana vanzovhu. Mokukwama Sivaku, sigongi esi hambara sikareko mo 29 Nsinano 2016, nye woruha roministeli zounsitwe kapi vamonekere. Kwendi eyi kuna kumoneka esenso morwa epongo lyangesi hambara liyatare asi ngano ngapi navarugana kukwama vanzovhu ava.

Ove kwahara tulimone nsene asi nyove ono hara kutumona. Unene vakwetu nye ava woministeli zounsitwe komberewa zonene. Nampo aw okapi vana kumona kanyando aka tuna kumona ose. Morwa yiyo yina kuninkisa asi esi sigongi sangesi sipira kukarako ndi sikare mulyo. Age simpe katente asi vanzovhu kuna kara ngesi poTondoro, Kanito, Nankupa ntani Kamupupu.Nampili ngoso nepu vafungwininange, nahepa kuza nampili masiku nakatare asi ngapi omu vanakulya ndi vanazonagura nombuto. Ngono mpitisili twahepa kurugana nawa turuganene vantu vetu, nsene asi kapi twakuruganena vantu yinke tuna hara nye ndi yinke twakerera vampitisili. Mpungu ntani Musese kuna kuzuvhika asi nawo kuna vatamba vanzovhu ava vahanadivilisa vana kuzonagura nombuto ano ngesi kuna kuza nye vakadipage vantu morwa nombuto ntaantani vadi mane momapya makura nawo tavazi nye momambo. Vanzovhu vaditugwana nye twahepa kutara asi yinke yokuruganako yipo vaze kevango oku vawapera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here