Vasingi womahauto gepangero vahahendauka vakevereli nonzira

0
26

Vaporosi mokunda gwaOshikoto ngesi vana dimburura asi vasingi vamwe kunakusinga unene nokulikumbagera asi kuna kara nosilika sopontambo zokuzeruka, apa nye nava mukondera vaporosi. Mukurona gwawo inspector Stephan Nuuyi, katente asi vasingi ava kapi ava hara asi mahauto gawo gasikame nampili nakauke nampili apa nye vatura asi ngano kusingira posinke. Nuuyi katente asi nsene vana mugwana age makura tazinye kompangura nokukatura asi kwakere noyirugana yopontambo zokuzeruka yiyo yamuninkisire agenderere, makura matengeko nagenye vanamupe kuvhura nye vagagusepo ndi tavamufutisa yoyisesu.

Age katente asi koveli vantu avasingi mahauto gepangero wonomukaro donondona, awo kupita poroad block tavanyoka ehauto lyendi kulitara vaporosi. Mahauto gepangero kuna kugasinga makuru singilira. Ago kapi gakara asi ngano nsene tavarugana epuko nokuvapasi matengekero. Nagosi gahepa kukwana matengekero nsene asi vana likwata asi kuna kuruganesa nzira epuko. Yipo nye vana kuvahundira asi vahepa nawo kusikisamo noveta domonzira. Nawo vahepa kuruganesa nzira moomu tupu avaziruganesa vasingi vakwawo kapi vana kara asi awo nampo peke. Yimo ana kutanta Nuuyi. Melikwamo nye eli lyepwizumuko, Nuuyi katente asi vasingi vahepa kukwama veta ezi vaturapo asi nkenye musingi gahepa kusingira po 120 km, movili. Vantu kapisi vakare asi kuna kurumbasana mokukasika usimbu. Kugenderera hawe nayimwesi nogwanapo, kapi hena nokasika usimbu kuvhura kukuretera maudigu. Nkenye musingi gahepa kukara nosinka neparu lyendi ntani lyowo ana kugenda nawo.

Vanafarama vakara monomukunda ngwendi Tsumeb, Otavi Grootfontein, Oshivelo,Ondangwa,Tsintabis ntani Mpungu omu diligwanekerera nonzira, kuna kuvahundira asi yimuna yawo yahalya kunontere donzira. Morwa nongombe noyindongi kuna kuretesapo mahudi gomadona unene eyi yina kutwaredera dogoro nomfa. Venye nomuliu demema dapita kohni zonzira kuna kuvahundira asi vahatarerera mema gapite morwa kuna kuninkisa yimuna yiwize yiyagwane mema. Age katente asi vaporosi kuna kara nye ponoroad block edi yipo vavatere varugani wonondima kuhamena mukisi ogu gokana nokakondo gonagumu nomukunda dokomuzogo.

Yipo asi kupombera komakoso ntani kulya posayira zina kara mutji simpe kuna kutwikira. Vantu vaharoroka nampili nakauke kelikwamo eli. Vaporosi awo kuna karerepo veta ntani kutara asi pwahakara umbondo nkenye. Ose kuvhura tugusepo mukisi ogu nsene asi turuganena kumwe natuvenye. Vantu vahepa kuruganena kumwe novaporosi ntani novarugani wokukeverera yimuna. Mokugusapo asi twahakara nomukweyo dononde vantu kuna kuvahundira varuganese nonzira ngwendi King Nehale LyaMpingana ezi zapita Namutoni zize moMokuti Lodge, ziyabubuke moTsumeb, wahana kupita poOshivelo. Siruwo sooso varugani vana kukeverera yimuna nawo kavahundilire asi varuganesi nonzira vahepa kuruganena kumwe yipo mahauto novantu vahepa kupita mavango ogo gana karapo omu navagwana mutji ogo vana kupombera. Awo kavahundilira asi varuganesi nonzira vahepa kuruganesa nonzira ngwendi OOshivelo, Werda,Mururani, Palmweg, Anderson, Otjivasandu, Kamdesha, Palmfontein ntani Tsintasabis, apa pana kara aso varugani vanzi vana turapo yipo vavatere usimbu asi kwahakara nomukweyo donned. Awo simpe kutara yininke eyi yakara asi kwayisilika yipo asi varuganese nomuvaro odo kumwe nye nokusesupika kukara siruwo momukweyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here