SADCs ge !aorosasib ǂûn !nubusib îganǀgeb dib !nâ hâ

0
50

Ongwedivas

ǁAupexan ge 13.8 miljun khoena Afrikab !Khawagas Omkhâis ǀHûhâsib (SADC) ǀkharib !nâ !aorosasib ǂû ǀorosib dib !nâ hâ SADCs !Nurib ǂÛ !Nubusib dib ra mîsa !oa. Nē !nurib ra ǁgau !khais ge omaridi hîa ǂûn ǀorosib !aorosasib !nâ SADC ǀkharib !nâ hâdi ǁaupexa ǀgam !nāra ge ǀarosensa, 3.95 miljuns ain ge 2014/15 kurib !nâ mâ isa xu 7.58 miljuns ǁga 2015/16 kurib !nâ ge ǂharose.

SADCs ǁani !hūgu hîa ǀgaisase nēs xa tsâǀkhāhe hâgu ge Angolab, Botswanab, Lesothob, Malawib, Mozambiquegi, Namibiab, Swazilandi, Zambiab tsî Zimbabweb hâga. ǀNî ǁani !hūgu ǀgaisase tsâǀkhāhe hâgu, aiǁgause Malawib khami īgu !nâ-i ge ǀnai ǂûn huiba mās proxramga ǀaweǁguisa. Mâsib nēba ǀgaisase ge !aroma !khais ge, 2014/15 !nâ ge hâ ǀoro ǂûn ǀguina ǀhaoǀhaobasens ǀkhurub xa ge !aromahesa xu ge !hui.

ǀOrose ǂûna ǁamaxū!khaigu ­ǁga sîǂuis ge īǁkhāsiba !khōǂgā hâ ǁamaxū!khaigu tsîn ǂganǀgauba a ǀgapiǀgapi ǁkhās diba !kharu ge kurib ǀkha i kara ǀgoweǀnōheo.

Nē ǀkharib ge !nubusib ǁaupexa 1.9 mijun metric tongu !horob diba ra ǁgau hoa !hūgu nē !nubusib ǀkha ǂnôa amaga. Madagaskari, Zambiab, Suid Afrikab tsî Tanzaniab hâgu ǀguigu ge noxopa main ǀkha ge !gau, xawe-i ge nē !hūgu !nâ mai-i di ǂganǀgauba a ǀgapi !auga!hūsi ǂganǂgaugu ǀkha i ga a ǀgoweǀnōhe o. Suid Afrikab ge 0.31 miljuns tongu mai-e !nāsase ūhâ, Tanzaniaba 0.81 miljunsa tsî Zambiaba 0.88 miljun tongu di-e.

Nē ǁkhoao mâsib hîa ǀkhariba ra tsâǀkhāb ge EL Ninos ǀnanumâsib ai ra !naohe, ǁ­îs !aorosasiba !hanaǂgā-aon tsî ǂgari-aona !khōgāba hâ xui-ao, nē !nurib ra mîsa !oa. 2014/15 ǀnanumâsib ge kaise ge ǂkhawusa tamas ka io ǁkhōǁkhōsasiba ge !khōǂgā hâ i ǀnî !âgu SADC ǀkharib digu !nâ, aiǁgause kha ge Mozambiqi tsî Malawib hâkha hoakha dâu!khūdi tsî ǀkhurub mâsiga ge hō!â. ǀNanub mâsib ra ǁgausa !oab ge Namibiab tsîna nau SADC ǁani !hūgu khami ǁnaetisa tamas ka ǀgapi ǀnanuba a !âubasen ǁkhā 2015/16 ǀapi ǁaeb !nâ. Nē ǀnanuo!nâ mâsib ge ǁkhāti !hanaǂgās tsî ûitsamaxūn ǀguina !aorosasiba !khōǂgāba tama hâ, xawe ǁaun ra ǂguiǂgui!nâhe hurib !auga hâse !khaigu tsîna !aorosasib !nâ ra mâi ǁgam-i a ǀkhai tsî gu ǁnā ǁkhaega ra ǀkhai!nâ amaga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here