Naun !aroma sa ûiba ta ū

0
35

ǀAeǁgams

ǁÎs ge nau ǀgôan xa ǁîs kurus īsib, gaxusib tsî soros di !gomsib âs !aroma kurigu !oede gere mî!harahe ka ǂoeǂoehe. ǁNaetib ases ge mâtikōses a kausas, ǁgaisisib âs tsî kaus hâ ǀgausa gere hōh!nâhe tsî !oegas gere kharob !nâ ǂgâo, o nē domgu tsî mî-aina gere ǁnâu. Ambers (ǁîs ǀon tamas), 18 kurixa ǂkhamǀgôas ǀAeǁgams dis ge ra dītsâ, mâtis ga nē ûib hîa hâsa ra īǁoa kaiba xu a ǂoasa. ǁNā mîǁnân tamas ka i !gôaǁnâdi Ambers ge skoli !nâ !kharu!nâdi ge ǁnāti ge dī îs tā !aruǀî ǁîs ûiba ǀnam. ǁÎs ge ra tsâ ǁîs ­îǀkha nî ǀgau !khai-i a ǀkhaisa tsîs ge sao ra ǁgoagas nî khâimaba !aroma-i tsîna mû tama hâ. Hoaras ǁîsa ra mûǂuis ge ǁō tsîs ga nē !hūbaiba xu a bēsa. Ambers ûib mâsib ge ǁnāti ge hā îs ǀnore!hoaxūna dī, aiǁgause, mâtis ra aitsama ǂgāsen tamas ka io ǂnoasensa. ǁÎs ge !nāsa ǁaega ǁîs !aruǀîs nî ûiba !aroma-e ūhâ tama ti ra mî, xawe ǀgui khoe-i ǀkhas tsîna ­ǁîs mâsib ǂnamipe khoe-i ǀkha ǀgoragu ǂgao tama hâ, ǁîs ra ǂgom nē ǀgaub ǁîs hâ!nâb ti ǀgui nî hâse i ti amaga. ǀAokhoen ge ǁîsa ǀawemā-ao-i tawas tsîna ge sī-ū hâ i, xaweb ge mâsiba ǁgais ǀguisa ra dī, Ambers nēsi !âs ǀkha ra ǁkharasen xui-ao. ǁÎs tanisens nau khoen !oagus ge kaise a !khaera tsîs ge khoen ­ǁîs ǂnamipe nî hâs karao ǀhū tsî ra taniǀnamo!nâ. ǀNî 23 kurixa ǂkham khoeb !Namiǂnûs dib, ­ǁîb tsîn ge ǁkhā ǁharodi Ambers ǂgaeǂgā hâdi !nâ mâ-ib, xawe ǁîb ǀnamsaben mâxōǀkhās tsî huib ǀkha nē mâsiba xu a ǂoab ge ra mî, khoen ge ûin hâs kōse xūna nî mî tsi, xawets ge ǁîna ǂkhîǂâixa kais ǂhâba tsin goropan go sī-ū tsis dis !aroma sa ûiba a ū ǁoa tsî ū tide. Khoen ge hoaǁae hâ ǀnam tsi ana, ǁnās ǁkhās khamin ge satsa taniǀnam taman tsîna hâ, xaweb ge sa ûiba nēn hoan ǂamai a ǀgapiǀgauxa. ‘Sats ge noxopa a dītsâ ǁkhā skoli !nâts !gâise nî dī tama is karao, noxopa i ge !onkhao tama hâ,” tib ge Jasona ra mî. !Gôakhâidi ge ra ǁgau, !nāsa khoen hîa aitsama ûiba ūsa dītsâ tsî ge ûin ra gangansa ǁō taman ge ī !khaisa. Dr Shaun Whitakeri, ge ra mî, ǁaupexa !nona persentgu aitsama !gamsens digu ǂkhamkhoena xu hâsa. !Nā ǂkhawusase dīs, soregub !nâ ra hâ ǀgoradi tsî omaride ra tsâǀkhā !gomsigu, aiǁgause !gameǀgoras khami. Ûib ǁkhāsigu ǁgau!nâ-aon ge ǀgaisa sîsenna ūhâ Xrat 12 ǀgôan ǀkhan nî ūhâse.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here