Mukurona gomupe godoropa zahenties Bay kavamuganesere

0
31

Muhameni gombunga zaSWAPO, Herman /Honeb kavamuganesere asi yinye Mayor godoropa zaHentiebay, mosiruwo kasikereko nkera sokuganesa vakansela wovape. /Honeb, ogu gakara asi mukurona gendesi Hanganeni Artisanal Fishing Association moHentiesbay, kuna gusa evango lya Aila Haufiku ogu nakakara asi ngesi gumwe gokomitiye zegendeso. Gumwe gwaSWAPO, Renier Gomachab, ngakara tupu nye kansela. DTA, Anna Hamutenya age kavamutungikire asi munona godoropa zina. Ano Michael Skini gwaUDF, age kavamupere sipundi sendi asi munasipundi gokomitiye zegendeso. Gumwe gwaDTA, Belinda Aubes age takara nye gumwe gokomitiye zegendeso, ano Gustav Dlamaini gwaHentiesbay Assosiation age takara nye kansela tupu.

Mbunga zaSWAPO kazigwene mavango gatatu momahoroworo aga kagapwire sinkwa ntani tupu, omu kazigwene mazwi 702 ano UDF age 357 vnomavango gavali Assosition zawo mazwi 266 nevango limwe, Haufiku kahundilire vakansela vakwawo asi vahepa kuruganena kumwe yipo vagusepo ruhepo oru vana kumona vantu modoropa zina. Maudigu kuna kara epiro mambo ntani epiro yirugana. Vakansela ava wovape navenye apa kavavaganesere, kavatente asi tavakaruganena kumwe yipo varete ekuliko moHentiesbay, yipo asi vahepa kutara udigu ngwendi epiro yirugana, ruhepo ntani erongo modoropa. Ano nombudi kunakara asi vakansela vaSWAKOPMUND ntani Walvisbay awo ngavavaganesa moutano una kuwiza kumwe nokuganesa kansela womukundahorowero rambangako yipo nye tudive asi yilye munasipundi gwErongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here