mbudi zodona kwardp apa ana kuvasiga hena musialela vakadi kapi ava lihorowora vene yimo ana kutanta mbumba

0
55

Hamutjangantoni gombunga zaSWAPO munekuto Nangolo Mbumba, katente asi vakadi kapi ava livatere vene navene unene mokulihorowora momavango goupolitika, eyi nye yina kutwaredera asi vapire kumoneka wovanzi moyitundwamo yomahoroworo. Kuna kara tupu ngesi 20 mosivaro sokusika ko 121 vakadi, wovakansela. Vakadi nawo kwahara kuhorowora vagara mosiruwo oso ngano tavahorowora nye vakadi vakwawo, yimo katente ngoso Mbumba nkera. Age katente asi mbunga zendi nare zaturapo elikwamo lyokutanta asi vahepa kuhetakana mukadi nomugara ndi asi 50/50 nampili ngoso kwakere sidigu morwa vakadi nawo kuna kuza hena vakahorowore vagara. Age simpe katente asi vakadi vantani kuna kulironga kupitakana vagara, yipo nye asi twahepa kuvavatera vaze komeho.

Age kahuyungire nonkango edi paapa kasikere sihorokwa sokutambura Ellen Musialela ogu gakere asi silyo sombunga zaRDP mokomitiye zakahurako nye ngesi age kakatengwire moSWAPO. Eyi kumoneka asi vakadi awo kahara nye mavango gokohi paupolitika, nye awo kuna kuyanana noudigu nsene asi akandukako paupolitika ndi paunangesefa. Ewizo lyombunga zovantu vaRDP koSWAPO ngesi kuna kara nye yomutaro kutunda tupu apa yina tameke, ngesi kavatambwire Musialela ogu gakere asi kansela gwaRDP, mondango zaWindhoek. Apa nye kavamupere mpito auyungeko nakauke, Musialela katente asi posiruwo sina vatundiremo moSWAPO amo kapi muna kara mpora nampili nakauke. Apa nakeremo yinzi yahorokere, kapi mwakere mpora ano ngesi nkenye gumwe kuvhura kuyimona omu yina kuhoroka asi mpora zina kara moSWAPO.

Ame nina tengura nye kapi nina kara negano asi nampo evango nakuyapapara hawe, ame kuna tengura tupu kembo. Musialela kuna sigi nye mumbyendi Agnes Limbo, ogu ana kara asi kuna lipakerere kumwe novaSWAPO mombongarero zanavenye ngwendi Norah Munsu, ogu ana kara asi nage mumbyendi. Musialela kwamudiva unene mombunga zaSWAPO, morwa siruwo simwe gakere asi hamutjanga govagolikadi wombunga zaSWAPO ntani age gumwe vana kutumbura asi vakondjeli emanguruko lyosirongo saNamibia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here