!Nōsase sorosa hîkakas

0
25

Sa kaikhâis kurigu !nâ hâ ǀgôab ge skola xu ǀhai airos hîa ǀopesa ǀnommi xa ǁnūhe hâs ǀkha ra ǂgâxa. ǁÎb ǀnîhâ !hūbairob !nâ hâsats ge ra hō!â tsî mû, !gûgaub âb tsî skolǁgarub mâti ǀgui ǀkhāb !hōb ai tanihe hâs ge a ǁgauǁgau. Xawe ǁnāpa-i ge ǀguis khami ī !kharib ham-i, xana-i ham-i tamas ka io ǀnî hâ ǁgauǁgau-i satsa nî hui!nâ-e a ǀkhai.
ǀAsa ǀhubuǀhubusenxū-i ge ǂgâxa hâ. ǀGaisa tsî ǀkhamasase mûsa tama ǁôab ǀkha sada ôana ra nape xū-i ge a ǀhawe ǂkhamkhoesiba !nōsase tsunamis khami haraǂgās ǀkha.

Īǁkhā i kara ots sa oms !nâs tsîna ūhâ nē-i a ǁkhais soǀôa amaga. Nē soǀôa-i ge ǁkhāti !khōǀkhās ǀonsa māhe hâ “Linning!” ti ǀguin ra ǂgaise. ǀNaits ǀnîsi Facebook hân ai ra mû, “Sida ge Jimmi !khais ǁga ra ī Lin ǁkhoaxasib !aroma.” “Linning-i ge khoetsa kaise ǁkhoaxa tsî karasa tsâsiba ra mā. ”!Aorosa !khais ge nē ǀhubuǀhubusenxū-i ǀnai supu ǂganǀgaub N$40 dib ai ra hōhesa. ǂKhamkhoen ge ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha kaise buruxa ǂâiǀgauga ūhâ tsîts ge satsa nēn hoana !hau!hausase ǁgûts ase a ǀū tsî kai ǂkhôab !aromahe hâs khao!gâ ǀgui tsî ǀnî ǁaega ǁōb ǀkha ǀgui ra ǂan.

Namibiab ge !auga!hūgu ǁnaetiga ra sī!nâ, nētin ga sada ǂkhamkhoena ǁkhais soǀôa-e skolgu tsî universitaitdi ai ǀhubuǀhubusenxūse nî sîsenūs karao. Hoada a ǂanse da ǁkhais soǀôa-e ǂgom!gâ hâ xui-aon ge ǂgui ǂkhamkhoena ǁî-e sîsenūs xan !gamse !khōhe hâsa a ǀū. Nēti ī ǁkhais soǀôa-i ge !khaiǂkhoneb aiǁgause Fanta-i !nâ ǁhōǂgāhe tsî !khaiǂkhoneb ase ra sîsenūhe. ǁî-i ge ǂguro !oesa kaise sâsase ra ǁom kai, xawe ǁnās khao!gâ !nāsasets nî sîsenūsa ra ǂgaoǀkhā tsî ǁnāti ra ai!gû.

Tare-e a dīhe ǁkhā nē mâsib !nâ?
ǀhûhâsiba harase nē mâsib ǂnamipe ǂanǂans tsî !hoaǁarede sîsenū ra ǂkhamkhoen, ǁgûn tsî soǀôaǁamaxu!khaidi khoen ǀkha ūhâs
ǁnaetisa ­ǁama-aona soǀôaǁamaxu!khaidi tawa !haese ǂanǂuis
ǀhûhâsigu ǀawa!namn ge nēti ī ǀhôakao ǁamaxu-aona ǀhûhâsib huib ǀkha ǂanǂui ǁkhā
ǁGûna ǁkhāǁkhākhâi in ǁgauǁgaudi ǀgôan !nâ ra hâde mûhō tsî huiba !haese ôa ǁkhā, aiǁgause !hae ǁaib, ǁoms ǀkha !gomsiba ōhâs, ts.ǁn.

ǂKhamkhoena ǂgaoǂgao!nâ in ǁkhowa-amsa mûra tsî ǂgaera ǀkha hâ tsî tā ǂgaeǂhawu kaisen
Huiba ǁaeb hâ hîa ôa tsî ǁkhāti ǂgom!gâts hâ khoe-e ūhâ ­î-i ǀkhats supuse a !hoaǁkhā-e

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here