Evava lyombunga zovakurupe vaSwapo kavahomokerere nongereka

0
27

WINDHOEK

Evava lyombunga politika zaSWAPO, lyovakurupe kavahomokerere nongereka ntani koveli vamwe vana kulitumba vene asi vapastore nye mokuuyunga usili kapisi vapostore ndi asi varuti.

Awo kuna kulikumbagera asi kuna kuuhudisa nonkango daHompa Karunga, ndi asi kuvhura vatulisepo esitunukiso, nye melikwamo lyoolyo awo kuna kuvaka nye yimaliva yovantu owo vana kukaponga moniongereka dawo.
Sinzi sonongereka edi ngesi kuna kara nye dononkwara awo kuna kupumba asi kuvhura kutengwidirapo nsene mwalinyoka ndi asi muruti ogo kuvhura kunenepeka ugara womuntu yipo akare nawa novakadi. Ano vamwe kuna kuza nye dogoro tava kauyunga asi awo kuvhura kuhakura nkenye mukisi rambangako HIV/ AIDS nadimwe edi vana kumona mosirongo asi nokuvhura si kudihakura.

Morwa mukaro nye gwangesi mbunga nye ezi zovakurupe vaSWAPO awo kuna kulipakerera kumwe novantu navenye mokutanta nongereka novantu ava vana kulikumbangera vahageke kapi yina kara usili oyo vana kurugana.
Nongereka dangesi kuna kara nye asi kudana masiku nagenye ano moomo momasiku awo tavatante nye asi kuvhura okare ngawo yimo ana kutanta Karunga. Asi ngoso ove ono gwana nye etungiko.

Vamwe woowo kuna kuranda mahauto gondiro, ntani kuna kuza nye vakatunge komarukanda gondiro, ano owo nye vana kuvakwama awo kuna kuparuka simpe moruhepo rokufa nokutara.

Hamutjanga gombunga ndi asi evava eli, Mukwaita Shanyengana, katente asi nongereka dangesi kuna reta mapiyagano movantu, ekoro kuna kulihana, vamwe kuna kulizumba ntani vanona nawo vana piyagana nye unene vana nyenge vakurona vawo.

Ntani kwakere ngereka zimwe ezi ngava uyunga asi kuvhura ogwane yimaliva yoyinzi. N di asi ngereka ozo ngazi gwana yimaliva nye asi nokufutasi mutero.

Pwnayina ngesi nongereka kwaditjangesa asi kapi dakara noyiwizamo kukwama veta zaNamibia, yipo asi morwa veta nye ozo awo kapi ava futu mutero kepangero.

Mbunga zendi kapi zina kukwatesako mukaro ogu gokutanta asi kuna kukugusa nompepo donondona. Eyi kwamoneka asi kukuhwa nompepo kapi ava yirugana tupu nawa, Ngendeseso ezi kuna kara nye asi vantu vetu kuna kuzumbanesa yimaliva morwa nongereka edi dahana divilisa.

Yimo ana kutanta Shanyengana. Mbunga ezi momu nene kuna kukandurapo mukaro gwangesi guna kupitira monongereka. Mosiruwo sooso president gonongereka daprotostante Musita, Jan Fritz Gaweseb, kapoperere nongereka dendi asi kapisi nadinye koveli vamwe vana kurugana yininke yangoso.

Nage katente asi kodili nongereka dina kara asi kapi dina kugava maudiso gado kukwama bibeli. Ano nongereka od okapi dina kara asi nonzi unene, ado nonunu dina kara dina kurugana yininke yangoso.

Nsene asi koyili yina pilire kuwapa vaKriste navayigwana usimbu yipo vayihaverere kumwe nokuhaga. Nye kapi yina kara asi nongereka nadinye daPendegoste kuna kurugana yininke yepuko, dimwe kuna kuudisa mbudi zaHompa. Age kagwedereko asi mbunga zawo vaturapo kuna lipakerere kumwe novaporosi varwanese umbondo una kara monongereka.

Kuvhura kugwana vapastora ava vakara asi vene valipa sirugana, kapi vavatungika nye awo kuna kuruganena ngereka yipo vagwane yimaliva. Kumwe novaporosi hawe natugusapo nye mukaro dona ogu guna kara monongereka yimo ana kutumbwidira ngoso.

Mosiruwo sooso mbunga zaSWAPO simpe kazikwatesereko ministera Sophia Shaningwa, megano lyokutanta asi kapi navakapulisira hompa gorudi rumwe aka kare takapitisira vamwe pamundinda ndi asi mevango lyendi lyamutumbukira.

Eyi kuna wapa morwa yipo vahakatarerera asi mapiyagano gakawize mosirongo.
Ose kuna kukulika sirongo morupe asi Namibia gumwe muhoko gumwe. Ose kuna kara nositambo asi komeho oko sirongo esi sikakare simwe tupu. Eyi kuna kara asi nsene asi Mumbanja ndi muHerero kuna kara mevango lyovakwawo gahepa muntu ogo kukwama noveta dawo kapisi asi akaruganese noveta dorudi rwawo. Ngahepa kukwama noveta daHompa gomosirongo oso, kwato kuretamo dendi.

Hompa gomupe govaherero kavatuliremo sinkwa ntani Vekui Rukoro, age kuna hara kunenepeka evango lyendi lyamutumbukira ntani age kuna hara kukara hompa govahompa wovaherero, kapi ana hara asi akare tupu moAminuis, ano veta nye zaNamibia ezi tuna kara nazo ngesi kapi zapulisira mukaro gwangesi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here