ǂKhari-ǀnōb !hanaǂgā-aon ge ǂûna hōbasens ǁawosasiba ra ­ǁgūba

0
38

KATIMA MULILOS

ǂKhari-ǀnōb !hanaǂgā-aon ǀawas aiǂoas Namibiab dis !nâ hân ge ǁîn ǀkhāba xu ra dītsâ ǂûn !nubusiba !kham!oasa. ǀNî khamikō !gôab !hanaǂgā-aon Kavango ǀKharib tsî Zambezi ǀKharib hâkha din hîa ge ǂoago kurib !nâ ǂkhari ǀnōb ai a !hanaǂgātsoatsoan ge ǀnai Namibiab Red Cross ǀHûs (NRCS) di mâxōkhās ǀkha ǁîn !hanaga ge khoraǂui. NRCS ge ǂoago kurib !nâ nē !hanaǂgā-aona pomgu, tenkdi, paigu tsî ǀgapiǀgauxa !khomn ǀkha ge mâxōǀkhā. ǁÎn ge !gâi!gâxase ǂgui !hanaǂûna ge hōbasen, ǀnîna ǂûs !aroma ūbasen tsîn ge ǁkhāsib ǀnîna !ā!nāsise hâ ǁamaxū!khaigu tawa ǁ­amaxūbasens kōse.

Koro ǂkhari-ǀnōb !hanaǂgā-aon, Muyako !garo!ā ǀkharib hîa Katima Mulilos !Garo!ā ǁHûi!nâǂharis !nâ ǁ­goes, ǁaupexa 60 kilometerga Katimas ǀawas ǀkhāb ais din ge ǀhûǁarebese ǂkhari !hanarosa Lyambezi !āb ǀnomammi ai ge tsoatsoa. Aiǁgausen ge ­îna !kharaga !hanaǂûna ra ǂgā: uin, koln, tamaden ts. ǁn. Nē !nans di ­anib Patrick Thabob ge !nans ǂnûǁkhaeba-aose Nampas hîa ge ­ǁîn projeksa ǂoago wekheb !nâ sari hâ isa ge mîba, ǁîn ge 2007ǁî kurib !nâ nē projeksa a tsoatsoa ǀaokhoen âna kō!gâs !aroma !khaisa. ǁîb ge ge mî nē tsoatsoas ge supu tama hâ isa, ǂgurosan ge !hanasa emerdi ǀkha gere ǂnâ hîa kaise sorosa gere tsau kaisa.

ǂOago kurib !nân ge kaise !gâi ǂûna ge ǀhaoǀhaobasen !gâi ǀnanub ǁnā !â ge ǁnāb xa ge !aromahese. Nē kurib !nâ i ge kaise a ǂkhawusa ǀnanub mâsib a ǀgaisa ǁgoaǂui xui-ao. ǁÎn ge Lyambezi !āba xu ǁgam-e ra hō, ǂoago kurib !nân ge NRCS mâxōkhās ǀkha a !khō!oa pomga sîsenūs !nâ-ū. “Nē projeks ǀkha da ge a tsoatsoa o-i ge kaise ge !gomba da i, !gosase tarekhoedi !aroma. Supu tama ge hâ i !khais ge 50 metergu !nūsiba ǁgam-i emerde danadi a ǂkhao hâse !āba xu !hanab kōse hā ka ǂnâ ka oasa. Xaweb ge nē mâsiba NRCS di huib ǀkha supusupuhe” tib ge Thaboba ge mî.

Nau khāb aib ge Chikomo Mathewsi ­îb tsîn Sikondo !garo!ās, 10 kilometerga Rundus huriǂoas !nâ ra !hanaǂgāba Nampasa gere mîba, ǁîn ǀgaisa huib ǁ­în ǂûna ǁamaxūs diba !ā!nāsi ǂharugu-aona xu hō tama xawen ǂûna ǁîn omaride kō!gâs !aroma ūhâsa. Texnise ǀawemā-aob NRCS dib, Kavango tsî Zambezi Aiǂoas ǀkharikha !nâb, Muchangani Chikusib ge ge mî, ­în huisen ra khoena ra huisa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here