Tolopo ya Katima i aba mubu wa mayahelo

0
31

Katima Mulilo

Tolopo ya Katima Mulilo likweli zefelile neli mwa maefefe a bao batokwile mubu, kacwalo labubeli i file sichaba libaka za mayahelo zefita fa 295 ze bakanyizwe hande kulilimanisa mikwa ya kuikingela mubu busuleni.

Babafumani kwa kabelo yeo ki bayahi ba Choto bane basundilwe ki lizwelopili zenengile sibaka mwa sibaka sani sa naikahela, zenekalile mwa 2007. Bayahi ba Choto babalikana mianda ye milalu nebatutisizwe silimo sesifelile kufa ndao kwa mulelo wa kufetula sibaka kukena mwa mayemo a tolopo, mulelo o etelezwi ki ba Lux Development ni muso wa Namibia. Libaka za mayahelo nelifilwe mwa komponi ya extension 8, njelelo wa mbowela ya sibaka sa naikahela sa Choto. Mwanako yekutambekiwa mubu wa mayahelo wa butuna bwa libima zeli mwahali a 300 – 450 kwa ba-amuheli banebali mwa lumenyo, mayor wa tolopo ya Katima Mulilo, Charles Matengu, na ize, kututiswa kwa bayahi nekutisizwe ki pono ya tolopo ya kubakanya ni kubeya lisebelezo za tolopo mwa libaka za naikahela kaufela. U kupile bayahi kuzwiseza-pili libaka zabona.

“Neluambuka mukwa wa batu kuichahela-chahela feela mandu. Bale banebaswenyizwe ki kututiswa ki babatambekilwe libaka kachenu le, kakuya ka mukoloko o luna ni ona,” kwa talusa Matengu. Matengu na ize, sikwata sesikalatelela fa mukoloko ki ba Lwa Yaha, babali mwasililo sa mubu kubeya bayahi ba Choto babasundilwe ki lizwelopili. Sikwata sa Lwa Yaha nesibile ni liponiso mwa tolopo sa kubata kufiwa mubu, ni kusupa babeleki ba tolopo mukwa wa kuluwa mubu wa kuyahela bona beni o munata-nata. “Kukalatelela sikwata sa Lwa Yaha, ni ba Choto bao babasikabe bafumani kwa libaka zefiwa kachenu le. Lusana ni libaka ze cwale ka za bo extension 3 ni 4 za likwata za limbombo,” kwa sepisa Matengu.

Sikwata sa Lwa Yaha, sibupwa ki babanca babasina mubu bao nebaipondile mwa mukwa wa kuikungela mubu isi kamulao, upa wa Macaravan mwa Sikulu silimo se, mukwa o neutisize numbili mwahali a munoli wa tolopo Charles Nawa, kamo mapokola nebabizizwe kuyokalimela teni. Kasamulaho kwa nyatelwa tumelelano mwahali a katengo ka tolopo ni sikwata sa Lwa yaha, yeo ne etelezwi ki chaziba mwa litaba za naha za babancha, Charles Siyauya, kamo katengo katolopo nekaitamile luci lwa kuneula libaka za mayahelo ze sikiti mwahali a likweli zetalu. Kakuya katumelelano neli kuli kubakanywa kwa libaka za lisebelezo za tolopo litabe lilatekilezwi kasamulaho.

Nihakulicwalo, kufumanehile kuli sikonkwani sa tumelelano nesisika tazelezwa kanako ye nelumelelanwi kayona ya mafelelezo a kweli ya Muimunene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here