Evava lyombunga zovakurupe vaswapo kuna kuhundira vana kara negano lyokuhokona evhu guvadame

0
35

WINDHOEK- Evava lyombunga zovakure zaSWAPO, nkera kavahundilire ava vana kara negano lyokuhokona evhu kononkondo asi guvadame tupu, awo kava tuliremo ehundiro eli paapa vamwe wombunga zovadinkantu zaSWAPO kavatokwere kuze kotukanda rumwe rwadivikwa rondiro rwaKlein Kuppe, nokuhundira asi vatulisipo noveta vahepa kugusapo pangenderera noveta dononkurunkuru.

Ano nkera mpitisili nye gelikwamo eli lyokuhakana evhu, Job Amupanda nkera kaperepo asi kapi vana kutengura konyima negano lyawo lyokuninka asi tavahakana evhu panonkondo. Amupanda kutunda tupu apa yahoroka eyi yokuhakana evhu age kuna kutanta asi kapi yina gumu umpitisili wendi mombunga zaovadinkantu zaSWAPO, nye age kuna kara pwamwene, kapi yina kara asi kuna kuyirugana kupitira mombunga zovadinkantu wombunga zaSWAPO. “ Mokugava nonkambadaro nadinye, ame ngesi kuna kugava asi ose vahali evhu kuna kukagwederera umpitisili wetu, navavana hara evhu ndi vana kara asi kwato evhu unene vadinkantu,” yimo ana kutanta ngoso Amupanda konombudi.

“ Nyamwange nakuuyunga ntani vakwetu vana hara evhhu nyose tuna kara tuna kugendesa elikwamo eli.”

Hamutjanga gombunga zovajkurupe Mukwaita Shanyengana katente asi ngovakurona nye wombunga zaSWAPO,awo kapi vana kupulisira elikwamo lyangesi lyokuhokona evhu vana kuruganesa vadinkantu. Nokuvahundira asi vahepa kutara asi esanseko lyombunga zaSWAPO ngapi lyakara, nokudiva asi yinke vatokwera asi elikwamo lyevhu likara melikwamo eli vana kara nalyo ngesi pwanayina.

Vantu vamwe kunakuyimona asi egano eli lyaAmupanda kuna liretesapo elikwamo eli kavaruganesere vagendesi wondango zositata saWindhoek, omu vana politika vana kulipa vene evhu, ndi vana kupa ekoro lyawo novaholi zawo evhu lyondiro pwahana elikwamo lyongandi.Ngwendi vakwawo zendi nye Shanyengana nage kapi ana kumona asi morwa sinke vana kutulira elikwamo eli moyirugana siruwo esi. Kuhokona evhu mvhura ezi nosiruwo esi kapi yina kuliza nawa-nawa.

Ose kapi tuna kuyikwatesako nampili nakauke, unene kweyi vana rugana vamatigona ava wombunga zaSWAPO. Awo kwahamena kombunga zaSWAPO zovadinkantu nye twahepa kuvapa uhunga asi yinke yina wapere kurugana. Shanyengana nonkango dedi kuna kuliza nedi dahamutjangantoni gombunga zaSWAPO, Nangolo Mbumba ntani Nkuruministera Hage Geingob, omu vana kupura asi morwa sinke vana karere negano lyokuhokona evhu posiruwo esi.

Ngovakansela ngano kuna rundurura nye elikwamo lyangesi dogor konyima zomahoroworo ntani navatara asi nompito musinke navavhura kurugana melikwamo eli lyevhu. Shanyengana gumwe govarugani vanare momisteli zevhu, kutunda mo 1990, katente asi veta zevhu ezi vana kukwama ava vana kugendesa evhu monodoropa kapi zina wapa kuhandukisa unene ava vaweka evhu. Ano age kahundilire vadinakntu asi guvadame nokutara asi elikwamo eli lyomura kuranda nomuhali kurandesa kuna kuliwora kuza moyirugana. Mosuirongo setu kapi simpe muna pulisire asi erunduruko ligenderere pangenderera pawize malitjindjo.

“ Ano n ye mosiruwo sokunana unene, epiro kuhetakana megendeso yiyo yina kuretesapo mukaro gwangesi, ntani egavero evhu nalyo kapi lina wapa, yipo asi nonkondo twahepa nye kuditara nongendeseso, yipo asi pawize marunduruko pangenderera. Nsene kapi tuna kuyirugana oyo, hawe malikwamo getu kapi naga kara asi gana wapa ntani asi gakare tavagakeverere unene mavango goukuzeruka. Nawa nye

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here