Katrina CWIs ge ǁkharub ase ǁîs di ǀhûhâsiba ība !Ah ǂHôaǂgares Tsumkwes dis !nâ-ū

0
40

ǁÎs ge sao rase aitsama ra xoa!gā!gāsen, !hae ǂkhûsa ūhâ, ǀasa khoen ǀkha ǂangusa dīsa ǀnamsa !gôasiba ǁgau tsî hâhâ nî !gûǁarede oms !aroma. Katrinas ge ǁîs sîsenni !nâ ǀgaisase ra ǁguiǂgāsen, ǀnammi tsî ǁkhorexasib ǀkhas ǁnāsa ra dī amaga. “Tita ge hoaǁae ra dītsâ ti tare-i ǀgui-i ka xawe dī tar a sîsenni ǂnamipe xū-e ti ǂgais ase mûsa tsî ǁnā-amaga ǂoaǂamsa-i ǀgui-e ra ǁguiri. Tita ge tsēkorope ra hâ ǁgoaǂuide kaise a ǀnam ti sîsenni !nâ ra !nomma!khō kai te tsî ǀgaiǀgai te amaga,” tis ge NBCs ǂHôan tsî Proxramgu !Ah ǂHôaǂgares !khaib, Tsumkwes ai mâb di ǂhôaǂui-aos, Katrina CWIsa ra mî.
ǁÎs di !naes tsî kaikhâisas ge ǂkhari !haro!ās, Grashoek ti ra ǀonǂgaihes, Tsumkwes di huriǂoas ǀkhāb ai Otjozondjupa ǀKharib !nâ ǁgoes ǁga ra ǁnae-oa. “Ûib ge supu tama hâ Sakhoets !aroma. Skoli !nâ ta ge hâ i o-i ge kaise ge !gom i, nau ǀgôan ge tita xū tamase gere mû tsî gere !gôaǁnâ te. Mî!haradi tsî ǂoeǂoedi ge ǁîn !nâ-ū ta ge tsēkorope gere !kharu xūna. ǂGui Saǀgôan ge skola ge xū nē mâsigu !aroma, xawe tit age ge mâ!kharu,” tis ge ra mî.
ǁÎs di ǁgûra, Theresia Nxhua Kalbaas tsî Simeon Tsemkgaob hâra ge hoatsama ge sîseno i. ǁÎs tsî disiǀguiǀa !gâsan âs ge ǀkhomxa!nâ Samaritanǁîna xu tsēsa xu tsēs ǁga gere ûi. ǁÎs di ores ge ge ǂgâxa, hostelsa !oas ge hû kurin ǀkha FAWENAs marisihuib ǀkha a sîhe !nubai. ǁîs di !garise ǁkhāǁkhāsens tsî !nuriga âs ge ge !aroma sekondere ǁgau!nâs kōses ge mâ!gâhesa. Grootfonteins ǀGapi Skoli ais ge 2005ǁî kuri xrat 12sa a dītoa os ge sîsen-e NBCs ǂHôan tsî Proxramgu !Ah ǂHôaǂgares !khaib, Tsumkwes ai mâb tawa ǂhôaǂui-aose ge hō tsîs ge ǂkhamkhoesiba ǀhûhâsib !nâ ra tsâǀkhā ǁhōn ǂnamipe proxramga !amǁare tsî gagasi ǀōn tsîna ra ǂgâxa-ū.
“Tita ge ti ǀhûhâsib ǂnīsasib ase xū-e ra dī ǂgao, aiǁgause īsiǂhôaǂgares ai hâs khami. Tita ge ti ǀhûhâsib ǀgôaron dommi âtab ǀguiba ǁnâu tide, xawen mûtes tsîna nî hî !khaisa ra ǁkhore tsî ǁnā ǁgoaǂuis ai nî sîsen. Sida khoen ge ­ǁîn hoan xa khaohâ kaihe hâ khoena. Sida khoen ge taren ­nau !âgu Namibiab di gu !nâ ra ī !khais tsîna ge ǀū i, xawen ge ǂhôaǂgare !oabas !khō!oas !nâ-ū ûib tsî !nae!khain xa ǂansa ra hō. NBCs !nâ-ūn ge ǁkhāǁkhādi tsî ǁgau!nâde ra !khō!oa. Nēb ge ǀgaub NBCs !hūb ǁangāsaben xa ra ǂâi tsî ûiǂuiba, ǀgui-i tsîna ǁaraǂui tamase,” tis ge Cwisa ge ǀamǀam. Katrinas ge ǁîs di !nona ǀgôaron, Donishas, Katrishas tsî Ronald hân ǀkha ra hâ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here