Otjinguvauva Matjivareke Ombara

0
44

I Kuvee Kangueehi

OTJOMUISE

Omuhoko wOmbanderu mawuundjwa okuhakaena omayuva womasuviro inga mEzorongondo mEpukiro okuzika ngumayaruka motjihavero tjOmuyaruke Ombara Munjuku II Nguvauva ngwata momautiro wombura indji.

Ombongarero inndji ndjaisanewa iyomutize wotjihavero tjombara ,Peter Nguvauva, mayiutu ndino naiyanda muhuka ponganda yomuyaruke Ombara Nguvauva. Tjahungurire kuna o New Era Omuhungirirepo wOvambanderu, Ngahahe Tjiposa, watjere omuhoko auhe wOmbanderu mo Namibia na Tjawana wanangwa okukara pombongarero indji.

Tjiposa watja ozombongarero inda mazehaamene mEzorongondo imwe yomuhoko nayarwe yetundu rOtjinguvauva uriri. Watja etundu ra Nguvauva maritara movinenge peke peke mumuna ngumayaruka motjihavero tjombara nu mapeya arivareke omuvarekwa metundu ngumariraisa komuhoko otjomunane omupe wOmuhoko wOmbanderu.

Posyo Tjiposa wanakaura otjomaindjambo kutja o Ministera yOkehi yOmahundju nOvize vyOmokuvare, Killus Nguvauva, ongumayaruka motjihavero ihi. Watja ngunda orukuru okuhaka nao nombongarero yetundu ra Nguvauva porwe ondjimayiurike omuvarekwa.

Omuhoko wOmbanderu wahanika mokati kombunda yondjakaha yongundeveta. Otjina ihi nai tjiri kotjombanguriro. Orupa rumwe ndutjiukwa Otjovanamutjemo ndunanwa iyOtjiuru tjOvahona, Erastus Kahuure, mapeya aruhakara pombongarero indji. Oro omayuva womasuviro ngazuko rwari nombongarero mEpako purwatoorere ozongutiro pepek peke. Rwanunisire Kahuure otjotjiuru tjopokati koruveze tjOuhonapere wOmbazu wOmbanderu.

Onbongarero indji wina yanunisire oruvareko rwa Keharanjo II Nguvauva iyomuyaruke Ombara Munjuku II Nguvauva otjomurumate wotjihavero tjombara yOvambanderu.

Morutuu kozombuze nduapitire Omandaha, Ovanamutjemo varaisire kutja momayuva wokambo kondiro mo 1996 pomazemburukiro wombara omuyaruke Keharanjo I po Dauga, Ombara Munjuku II watuaerera Keharanjo II ko Tjauana ke kemutjiukisa kotjiwana tja Tjauana ondero ye. Otjiwana tjemuyakurira kombanda nondangu. Omuyaruke Ombara wakaryangera ovyombanguriro vyombazu vya Tjauana okutjiukisa Keharanjo II nemwesa kongotue momahongero mo Tjauana okurihonga ombazu yOvatjauana omuyaruke ombara ndjasuverere.Otjimbumba ihi wina tjeripura kutja omuvarekwa mouvara omutanda ingwi, Keharanjo II, mariangisiwe moutukondua kutja metutjuwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here