Ngambela u Talusezwa Linonge za Zwelopili mwa Caprivi

0
33

MUBAKWELI ku Ngambela wa naha, Dr Libertina Amathila na kile a potela sikiliti sa Caprivi mwa biki kaufeela ye felile ye, kasamulaho wa ‘kusupiwa’ ki Mueteleli wa naha mutompehi Hifikepunye Pohamba kuli a potele sikiliti ni kuteeleza kwa linonge ni matata a taselize bayahi ba sikiliti sa Caprivi, sikiliti sesi tasezwangwa ki munda silimo ni silimo.

Amathila hape na potezi libaka za sikiliti ze taselizwe ki munda.
Ngambela na potezi bayahi baba taselizwe ki munda mwa silalanda sa Kabbe ni Katima Rural.

Mwa nako ya poto ya hae, Amathila na kile a ikopanya ni Mulena wa Masubia, Mulena Kisco Liswani III kwa mulenen`i wa hae mwa munzi wa Bukalo.

Hana muamuhela kwa mulenen`i, Mulena na kile a fitisa manzwi a hae a kubilaela kuamana ni kamo misebezi ya makopanelo ya lizwelopili inze swelwi kuno zamaela mwa sikiliti.

Mulena naize misebezi ye, kapa zona lizwelopili ze, linze li zamaya ka bunya.
Mulena na kile a supaka misebezi ya makopanelo kapa ona ma-projects a bona kuli anza zamaya ka bunya mi hala ona ma-projects a, Mulena na kile a supa project ye cwale kaya kubona munzi wa Bukalo inge u hula ni kuyema ‘mafulo’ a kuba tolopo ya bubeli mwa sikiliti ni project Jatropha Curcas ka kuba ma-projects ao Mulena a bona kuli anza sweli kuno zamaya ka bunya luli.

Mulena naize kuzamaya ka bunya kwa misebezi ye, kuta leleka babulukisi ba mashilin`i a man`ata mwa sikiliti mi kacwalo Mulena na kupile Amathila kuli a kone kubapala kalulo yen`wi.

Ma-projects a man`wi kakuya ka Mulena ki ma-projects a cwale ka Kalimbeza rice project, Lyambezi sugar plantation kubeya water canal project.

Mulena hape na fitisize manzwi a hae a pilaelo kuamana ni man`usa ana patalizwe mwa mutende o mun`wi wa sikiliti kuzwelela ku mutompehi Mishake Muyongo ka kubilaela kuli man`usa a swana sina ani, a bilaeza luli mi kacwalo a kona kuleleka babulukisi ba mashilin`i mwa sikiliti kusa libalwi bayahi ba lipisinisi ni kutisa ku saba ni buiketo hande mwa tolopo ni sikiliti kaufeela.

“Manzwi a swana sina ani a hupulisa batu kaza lizazi lani la 2 Muyana, ha swaneli kulumelelwa. Lu swanela kusileleza silalanda sa luna ni kuikola kozo yelu bona le la kacenu,” ne kubulezi Mulena Liswani III.

Mulena hape na kile a bilaela kaza bayahi baba cinca-cinca mishobo ya bona ka kututela kwa mishobo ye shelana kono mutu inge a ziba kuli kanti he mushobo tota wa hae ki ufi ka kubulela kuli, lika ze swana sina ze, kize tisa kulwana mwa sikiliti sa Caprivi sihulu haiba kuli kanyi inge I amana ni mubu wa kulima kapa kuina.

Mulena na bulezi kuli nihaike ki kwa mutu kuiketela kuli u kona kuina mwa ketelelo ya Mulena ufi sina ka tumelano ya silimo sale sa 1993, bayahi ba cwalo haba swaneli kulumelelwa ku kupa mubu habeli kakuli yena sa boni bayahi baba eza cwalo mwa sikiliti.

Mulena naize bayahi ba cwalo ba zwelapili kuca habeli mi mukwa o u kona kutisa kuli mane likhuta za sizo li tobelwe ki maata a zona.

Naize tatululo ku sona sisitataliso se, ita tusa mwa kubona kuli matata a mubu a tatululwa hande han`ata.

Mwa nako ya kupatalaza likande le, Ngambela hape na lelezwi kupotela Malena ba sikiliti ba ban`wi ni kuliba mwa wiko wa sikiliti sa Caprivi ko na lelezwi kupotela mushobo wa makwengo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here