Onkalo yUumbwanda Oya Lunda pOshikango

0
22

OSHAKATI

Omapekapeko omape oge shi shilipaleke kutya pOshikango opu na omainyengo giilonga yuumbwanda wa yaga kegonga ano mondoolopa ndjoka yi li pongamba yaNamibia naAngola. Aakiintu ya konda 100, mwa kwatelwa aanona yaakadhona ye li kohi yoomvula 18, otaku tiwa oyi itula miilonga mbika yokulanditha omalutu gawo paihulo. Oyendji yomaantu mboka ya pulwa ya yamukule omapulo otaya ti ohaya hekelwa miilonga yoluhondelo nelanditho lyomalutu paihulo omanga nokuli ya li noomvula omugoyi.

Omauyelele ngaka otaga adhika mepekapeko ndyoka lya ningilwe kehangano lyedhina National Social Marketing (Nasoma), ndyoka l ningi omakonakono moshikumungu shelongithonayi paihulo nelanditho lyaakiintu naanona pOshikango shoka shi li poongamba moshitopolwa Ohangwena.

Iizemo yomapekapeko ngaka omape pee oya pitithilwe mEtitano mOngwediva. Omakonakono otaga ulike kutya iilonga yokulanditha omalutu paihulo kaakiintu oya shoneka unene aahingi yomaloli oshowo aanangeshefa unene aakwiilongo aalumentu oshowo aapashiyoni. Mokati kaayamukuli 141, aapulapulwi 25 oye li kohi yoomvula 18. Oyendji yomuyo oya mona osikola nohaya vulu lela okupopya Oshiwambo nOshiingilisa. Omuyalu ogundji ogwa mona elongo lyondondo yopetameko lyosikola omanga inaya konda oopelesenda 22 ya thika sigo okosekundosikola omanga opelesenda ashike yimwe ya mona ompito okuya kiiputudhilo yelongo lyopombanda.

Omapekapeko inaga vula okugandja omiyalu dhelanditho lyaakiintu naanona okupitila pomuyelo gopoongamba pOshikango nenge paigwana , nonando ope na omaumbangi inagi ihwapo taga ulike kutya omalandithopo gaakiintu naanona ohaga ningwa. Omakonakono natango otaga ulike kutya ngele aakiintu aazayizayi oshowo aanona oya kwatwa kaa ye na omikanda dhomalweendo ohaya ungaungwa nayo ongaaiyakeli moshilongo. Osha monika mo wo kutya, uuhupilo nonkalo yemona oyo tayi thiminike aakiintu naanona ya ye miihulo pakulanditha omalutu gawo noku ya ninga iihakanwa yelandithopo lyaantu. Onkalo yokwaaniilonga nayo oya monika ya lunda unene mokati kaakiintu mboka yi itula mokungeshefa omalutu gawo.

Oshikwawo, ethigopo lyosikola olya indjipala wo mokati kaanona mboka yi itula miilonga yuumbwanda. Aayamukuli yomapulapulo oya ulike onkalo yoluhepo ongetompelo okuya momilalo nelalakano okukonga iiyemo/oshimaliwa. Nonando oyendji yomoombwanda oya tala iilonga yuumbwanda ongongeshefa ombwanawa nohayi eta oshimaliwa nuupu, kakele ohaya mono iihuna kookasitoma dhawo oshowo koshigwana. Ehala mpoka haya longele kape na egameno, osho omushangwahokololo tagu ti.

Elongitho lyookondoma mokati koombwanda nookasitoma oshowo aaholathani mboka kaye shi oombwanda ihali dhigininwa nuupu, omukanda tagu holola. “Aantu oye hole unene okulongitha ookondoma dhaalumentu pakuyeleka nookondoma dhoomeme. Nonando aayamukuli oya ulike ye hole ookondoma dhoNasoma, ookondoma dhika ohadhi landithwa ihe yo kaye na iiyemo, onkee oye hole okulongitha dhoka hadhi monika opunyu/oshali, osho iizemo yomukanda tayi ulike. Omakonakono oga ulike wo ondondo yopombanda yuuhasha mokati kaahalithi yomalutu gawo ngele tashi ya kokutala kutya oshike shi na okuningwa po omanga okondoma inayi longithwa. Aakwashigwana mbaka kaye na ontseyo kombinga yomikithi dhohoni oshowo iinima hayi yi moshipala elongitho lyokondoma ethimbo kehe. Omakonakono oga ulike pehulilo kutya oonkundathana naakwashigwana yoondondo dhayooloka pOshikango pomuyelo gopoongamba oshowo omikunda dhopuushiinda oya ulike kutya nonando uumbwanda inau taambiwa ko pakwalukehe, iikondo ashike iyali oyo hayi ningi po shomupondo okugandja omayakulo ge nasha neikeelelo koHIV/AIDS koombwanda. “Uumbwanda owa talika ko eyonagulo nehepeko lyaakiintu naanona. Omanga nee pe na olukeno nohenda kaagandji yomayakulo, onkalo yuukalinawa oshowo uuthemba womuntu waakiintu mboka yi itula miilonga miihulo pakulanditha omalutu gawo owu li monkalo ya nika iipa yombwa – nayipala. Otashi ka kala oshiwanawa koshigwana ashihe ngele ooproholama dhokukeelela oHIV/AIDS tadhi shoneke nokulalakanena okukutha mo aanona muumbwanda noku ya shuna mosikola, nokukwathela aakiintu ya vule okukonga po omikalo dhilwe dhuuhupilo peha lyokulanditha omalutu gawo.”

Omapekapeko oge shi koneke wo kutya ope na ompumbwe yaagandji yomayakulo ya tameke niikonga yepashulo lyoombwanda kombinga yoshiponga shoHIV/AIDS oshowo mboka haya yi nayo miihulo, nokuungaunga wo noshikumungu shelanditho lyaakiintu naanona. Shika otashi ka kala wo omukalo dhingi notagu ka longa nawa okushunitha pevi etaandelitho lyombuto yoHIV moshitopolwa Ohangwena, oondoolopa nomikunda dhopuushiinda. Omukanda otagu ti ope na ompumbwe onene yi nasha nepashulo kombinga yelandithopo lyaakiintu naanona oshowo endungiko negandjo lyontseyo komahangano gomoshigwana nEpangelo noku ya nyatipaleka nowino ya vule okutotha mo omikalo dhekandulopo lyomukundu nguka.

Omapekapeko oga gandja ethaneko kutya ope na ompumbwe okupendula po ontseyo nomaunongo gaakiintu mboka yi itula miilonga yomulalo pakulanditha omalutu gawo opo ya vule okwiitula mooprojeka dhokwiimonena iiyemo peha lyomaihumbato ngoka ga nika oshiponga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here