Tjiriange Kapi Ana Hara Kulituramo Moudigu Wova Swapo Ava Vakakwete

0
34

MoVenduka

Ministera gakarerapo varwi vanare dokotora Ngarikutuke Tjiriange katente asi kapi ana hara kulituramo moudigu wovarwi vanare unene vava vakazedililire uye wekondjero emanguruko, mokuva gazarera asi kwavatumine nomburu. Yimaliwa eyi vanatura megazaro kuna kukayifuta vantu ava varwire kutwarerera dogoro sirongo sa Namibia siyamanguruke, nampili vava vakwete nomburu nye awo kapi vatente oku vana kara vakondjelimanguruko, eyi kayitente sivike kasipwire. Nye age kapi kahere kugava elimbururo kepuro eli kava mupulire asi yilyo yoSWAPO ava vakwete morwa kuvagazarera asi nomburu dina vatumu, nawo kuvhura kugwana yimaliwa eyi ndi hawe?

Yimaliwa eyi kuna kupitira mo veta ezi vana kutumbura asi Vetaran Bill zo mo 2007. Kwato ogu nalimburura epuro olyo. Ava navagwanenamo uwa vaava vana sikisamo yihepwa nayinye. Age katente asi koveli vapuragerere nye tavayamoneka asi kwato unzoni, naneina ngesi tuna kuuyunga awo yilyo yaSWAPO.Age katente asi ava varugana yoyiwa hawe vana wapere kugwana uwa ou. Tjiriange kauuyungire eyi paapa kava mupulire varugani kosayitunga za New Era, sivike esi kasipwire mokugava uzera kweyi vana kupira kuzuvha vantu asi nani yilye ana wapere kugwana uwa ou, ndi yimaliwa eyi. Eyereko lyoyimaliwa momvhura 2008/9 kwakaramo lyokuzerura yimaliwa eyi yitunde po N$ 500.00 yize po N$ 2500.00 mokwedi. Yimaliwa eyi ngavava pa paveta zompe vana kutumbura asi Veteran Bill 2007, ezi zina kupinganena mwezi zanare ngava tumbura asi Subvention Bill of 1999, veta ezi zompe kuna kundindira azi sayine Presidente Hifikepunye Pohamba, ezi zompe kuna kugava uwa kovarwi vanare ava vakondjerere sirongo simanguruke.

Apa yina lisigire ose kapituna kutara asi vaava varwire noyirwiso nye kuna kutara nava vavaterere morupe rokulisiga-siga, tagwedako asi vamwe mapenda vavaterere kapi tatu vasigi: Varwi vanare, vanangereka ava vavaterere asi sirongo simanguruke vanawapere kugwana uwa ou. Nye vahepa ku kara asi kapi vatjandjaukire. Kapisi tanko varwe kupitira mombunga za SWAPO. Kwato va PLAN vakwete vavaruganese vakwayita va SA, woukoloni. VaPLAN kwava kwete vavature modogoro ndi kuvadipaga.

Mokugwana uwa ou, kuvhura kupitira mondango zovaDamara, ndango zovambanderu, Namibia Independence Party (NIP) NUDO zohorongo, NANSO no nombunga dovarugani. Ntani vava vadukiremo yiyo hena vakatengura owo tava gwana uwa ou, nsene asi komitiye zina yipulisire.

Bill kuna kufaturura Veteran asi muntu ogu gademenena emanguruko, ntani vena vakakarerepo sirongo esi vagende vanyengi vetu siyingilisa yipo tumangurure sirongo esi.Ntani vava vakwete morwa ekondjero emanguro vavature modogoro moNamibia ndi ponze. Ava nava pira kugwana uwa ou vaava valikwete ukwawo nonomburu, vasilike asi sirongo esi sahamanguraka ose kuna kuuyunga varwi va PLAN kapisi nkenye eyi. Nsene ove kombinga zopeke wakere hawe divara kaheke. Vamwe ngomu rwanene moomo mwakere. Ano vamwe kwaza ngorooro noudigu ou, ntaantani ngesi vanahafa.

Va Koevoet novakwawo valituliremo asi Koevoet va paruke. Vakwayita vanare va SA kapi vawizire mosirongo esi asi tava yasana vanzovhu, nonyatji,nonohorongo nye kuyadipaga va Namibia. Va SWATF no va Koevoet ngava gazara asi yimaliwa eyi yo kusika ko N$ 2 000.00 yovakwayita navenye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here