Efundja moNooli Lya Tseyithwa Pambelewa Ongonkalo yOshiponga

0
33

WINDHOEK

Omupresidende Hifikepunye Pohamba mEtiyali okwa tseyitha pambelewa kutya onkalo yefundja miitopolwa moNooli yoshilongo ongonkalo yoshiponga ya kwatela mo oshilongo ashihe, nokwiindila omahangano gopaigwana muuyuni ga katuke onkatu nokugandja omayambidhidho kuNamibia, molwashoka oshilongo oshi li muumbanda wompumbwe yoondja neyonagulo lyiiyakulitho. “Ngame kandi na we ompito yimwe, ihe ondi na ashike okutseyitha pambelewa kutya onkalo yopaulomompumbwe oya tameka miitopolwa yomonooli oshowo monooli-uuzilo yoshilongo. Onkee, oonkambadhala dhopamuhanga odhi na okuningwa opo ku yiwe moshipala onkalo ndjika,” osho omupresidende a ti pomutumba gwiikundaneki pEgumbo lyEpangelo metiyali. Omvula ondhigu oya dhengele iitopolwa yopondingandinga yonooli mbyoka ya kala shito noshikukuta, nokuteyagula po oondjila, oontopa, okuyuulila oosikola, uuklinika nokufaalela oomwenyo dhaantu ya konda pomilongo ne. “Onkalo ndjika otayi vulu okukala ya nika oshiponga noonkondo pakuyeleka nomimvo odhindji dha pita… uuhupilo woopelesenda dhoshigwana shetu oshindji moNamibia owu li moshiponga oshinene,” Omuleli gOshilongo ta ti. Onkalo pethimbo ndika, omupresidende ta ti, otayi pula Epangelo li katuke onkatu moompadhi oontalala opo li yande omaupyakadhi, ngoka tashi vulika ga ka vule oonkondo dhalyo. Kakele, oonzo dhEpangelo adhike itadhi ka gwanena, pakutala komaupyakadhi ga etithwa konkalo yomeya gefundja miitopolwa mbyoka.

Pohamba okwiindile omahangano gopaigwana ga kwathele Namibia mokugandja iikulya muule wethimbo efupi, omakumbatha nootenda.

Muule wethimbo ele, Omupresidende ota ti oshilongo otashi ki ipyakidhila ishewe nokutungulula oontopa noondjila dhoka dha teyagulwa po komeya gomvula ondhigu. Ota ti oonzo dhEpangelo adhike itadhi ka pondola sha okunawapaleka onkalo, onkee oti indile omahangano gopaigwana ga kwathele monkalo yopethimbo ndika oshowo iilanduliko.

“Onkee ngame otandi indile iigwana yopondje yi kwathe Epangelo lyetu mooproholama dhalyo dhokutungulula iiyakuliltho mbyoka ya hanagulwa po,” Pohamba ti indile. Natango Aanamibia otaya indilwa wo ya longele kumwe nokugandja omakwatho.

Uuministeli wUunamapya, Omeya nOmakuti otau ti aanafaalama yokomikunda oya kanitha sigo oompaka iimuna 25 850 lwaampoka. Otaku tiwa kutya iinamwenyo oyindji natango otayi si miitopolwa mbyoka.

Omupresidende oku na wo uumbanda kutya uulithilo miitopolwa oyindji momahala gaayehe otashi vulika wu ka nkundipale omolwomeya ogendji noonkondo. Shika otashi vulika wo shi ka etithe onkalamwenyo yiimuna yi kale moshiponga, oshoka omwiidhi ngoka tagu ka kala po itagu ka gwanena iimuna sigo okoshikogo.

Oshikwawo, aanawino miimeno – iikunomwa otaya ti okwa tegelelwa ekanitho enene lyiikunomwa, nomagumbo ogendji ngoka haga hupu ashike miilikolomwa yomomapya otashi vulika ga ka dhengwe kuNakiidhi kaHalwenya, ano kompumbwe yiikulya. “Omapya ogendji, unene ngaashi moCaprivi, Omusati, Ohangwena nOshana oga yuulilwa komeya,” Omupresidende ta ti.

Omutse gwOshilongo otagu ti omuloka gwomumvo 2007/8 ogwa kala ko miitopolwa oyindji moNooli yaNamibia. Ekatasho ndika olya etitha wo iimeno oyindji kaa yi mene nawa, naashika osha etitha eteyo li gwe pevi noopelesenda 40. Omvula ondhigu ndjoka ya lokele kuyele nuumvo oya etitha okuyuulilwa kwevi, shoka sha etitha wo oombuto odhindji dhiimeno kaa dhi mene nawa, oshowo ekoko lya nkundipala lyomapungu nomahangu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here