Ministery Zeyiyomonde Tazitura Eromoko

0
35

MoVenduka

Kwato eyi natuuyunga nsene asi kapisi yokureta uwa kovantu ava vatunga ponze zonodoropa.Kugwana nombapira dosirongo ngwendi efano,zovharerwa kukara sininke sosidigu omu vantu ava menekere komberewa zomafano masasiku.Awo kumeneka vakasikame momu kweyo nye pwarumwe muntu ogo ana meneka takalitengwira nayimwesi ana gwanamo memeneko lyendi.Vantu kutengwira-tengwirako yiruwo yoyinzi,nye nombapira dangesi kukwata makwedi komeho vakazimane.Nampili vakurupe ngorooro ava gendi kutunda komambo gawo ure nodoropa yipo vayagwane yihepwa eyi.

Kwato muntu ogu gakara moNamibia gapira kuyidiva eyi.Natuvenye twahepa kukara nonombapira dangesi morwa ado kwakara mulyo nsene asi tovere,kombanga ndi nsene asi ono hara kupwaga mosirongo okadingure kosirongo nako peke.Ano momakambadaro nye asi ngapi navagusapo udigu ou ministeli zeyiyomonde kazirende eroli eli varuganena noyiruganeso yonombapira edi yipo vadingure mwaza sirongo.Omu kava tente asi vantu kapisi hepero vagende hena sinano sosire nye varugani vene yiwo navazira vantu oku vatunga,Momapuragero kumwe naNAMPA, hamutjanga gokukarereramo mouministeli wina Samuel Goagoseb katente asi projeka zangesi sitambo sazo kuna hara tupu kutura asi vantu navenye vahepa kugwana nombapira ndi asi mafano pevero lyononzugo dawo kapisi vagende sinano sosire.Elikwamo lyangesi tavalihanesa mwaza sirongo yipo asi novharerwa vagwane nombapira dangesi.

Konyara nomvhura mbali dina kukapita uministeli ou kwasikisamo eyi vatumbwidilire vantu.Omu vatente asi endindiro nombapira edi tavasupipike mazuva kutunda mazuva 100,varete mazuva 10 oko kopassport ano kefano kutunda mazuva 724,yiyo vareta ko24,eyi kwahorekere mo2005.Monomvhura edi mbali varugani kwalituramo unene vasikisemo etumbwidiro eli lize mouta wakora.Ose kapi twaninka asi tuture tupu moyirugana eyi tuna kutumbura nye kwaretamo hena morunduruko gomawa.Nampili ngomu twatumbwidilire asi passport kuvhura ozi ndindira mazuva murongo hawe kuvhura ozigwane nampili mazuva gavali ndi limwe ngoso.Kuvhura hena ogwane efano momazuva tupu 15,goyirugana.Momvhura 2007,ministera kwatulire sigongi moOtjiwarongo omu valikundire asi vatare mavango oku nava tulira nomberewagona doministeli ezi yipo vavatere vantu ava vana kuhepa.

Epongo eli kwayakerepo vanguuru womonomukunda nadinye 13.

Mokukwama mwaGoagoseb uministeli kuna hara kurugana ngwendi moomu tupu arugana mugolikadi pepata kumwe nofamili zendi. Ntani awo kuna kugazara kukatura nomberewa mbali dokukarerera ntani dokugendagura mwankwenye mukunda.

Momvhura ezi kazi pwire nomberewa dononzi kwadipatwilire ano mvhura ezi kuvhura hena tupaturure nomberewa dimwe apa natugwana yimaliwa yeyereko yelima eli. Ngesi morwa kukwama sirongo omu sina kukura, hawe ose yiyo twambesitera emuroli lyokugenda nanayinye moomu yawapera tupe vantu vetu nombapira dawo. Eroli eli kwalirugana nonomahina dokurundurura yihepwa moomu muna yiharere yize konomahina dononene oku navakaprinter efano olyo. Sinema sokugava mafano kuvhura sika sesupe, mokundindira asi muntu ali gwane. Nomberewa domukunda nadikara nosinka asi vagwane mahundiro gomape ano siruwo oso mberewa zonene azo kuna kurugana nayo peke yipo asi vantu vagwane yihepwa yawo posiruwo.

Uministeli weyi yomonda zosirongo novanayirongo kuna kusikisamo sirugana esi sazitumbukira,mokugava yirugana kovantu yimo ana kutanta hamutjanga gokukarereramo mouministeli ou. Eturo moyirugana projeka ezi kayikereko momazuva 29 gaMurongankuru 2008,nkuruministera gona yige katulire elikwamo eli moyirugana.

Vantu navavatjanga ano ava vana hara mafano vayirugane siruwo sooso. Ano eli eroli lyokugendagura alyo nali gava tupu yirugana kovantu ava vana yihepa. Nampili ngomu kazirokere mvhura,vantu wovanzi kavawizire vayakare posilika sangesi somulyo unene. Eyi kuna kumoneka asi masanseko naga kara gomawa gosirongo esi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here