Okwa Tegelelwa Ishewe Oshihomo shEfundja moNooli

0
28

WINDHOEK

Aanawino yewangandjo otaya londodha kutya otashi vulika pu ka holoke omaso gaantu oshowo ehanagulo lyuunamapya niilongitho yopamapendulopo muumbangalantu waNamibia, sho omeya ogendji gefundjwa kwa tegelelwa ga ka kunguluke okuza moshishiindalongo Angola.

Omunambelewa gwewangandjo, Guido van Langenhove gUuministeli wUunamapya, Omeya nOmakuti, mOmaandaha okwa yelitha kutya omvula oyindji oya loka moshitopolwa shuumbangalantu kombinga yokoongamba.

Naashika osha etitha pu kale eineekelo enene omeya ogendji ga kale taga kunguluka miishana niitalamimeya mbyoka ya gumwa komulonga gwaCuvelai. Ota ti oondondo dhomeya odha yeluka ishewe pombanda miitopolwa yimwe mbyoka hayi londodha oshigwana kombinga yefundja ngaashi pEngela nOkalongo. Ompito yokweetitha oshiponga konkalamwenyo yaantu oshowo omayonagulo giilikolomwa yomomapya nomaliko pakwalukehe nayo opo yi li lela.

Omeya gefundja oga guma nale aakwashigwana omayovi moNooli. Oshiwike sha zi ko, Epangelo olya tamekele nokugandja omayakulo gopaulumompumbwe kaanahambo unene moshitopolwa shUuvudhiya mboka ya thitikininwa koohambo komeya, noya fa ashike ye li kuuntuntu uushona itaku vulu okuthikwa niihauto ngaashi shito. Aanahambo mbaka oya faalelwa iikulya niikwathithi yilwe nedhagadhaga oshiwike sha zi ko. Omvula onene otayi hokololwa ya loka noonkondo miishiindalongo ngaashi Zambia naAngola omwedhi gwa zi ko, shoka sha etitha omilonga Zambezi naKunene dhi panuke nokweetitha omeya gefundja miitopolwa yayooloka muumbangalantu woshilongo oshowo muuzilo waCaprivi.

PoKatima Mulilo, efundja ndyoka lya ziilila muumbugantu-zilo waAngola olya yelekwa noometa 6.11 petameko ihe oondondo dhika odha yelekwa nomeya goometa 7.23 omvula ya zi ko. Ondondo yomeya momulonga gwaZambezi itayi ulike nando pwa holoka efundja epe, noondondo dhomeya momulonga okwa tegelelwa dhi gwe pevi miiwike twa thinda.

Kakele, iishana mbyoka yu udha omeya gefundja miitopolwa yuuzilo waCaprivi oya tameka ishewe okuudha. Ondondo yomeya poKongola oya adha ngashingeyi poometa 3.55, ondondjo ndjoka ya talika ko yuule wa shiga ko noya ihula ko momumvo 1981.

Pokati mpoka, Omunambelewa omukuluntu mElelo lyOndoolopa yaMalinda, Paul Nghiwilepo, ota ti kape na unene elimbililo kombinga yekunguluko lyomeya mondaama yaHardap. MOlyomakaya, NamWater okwa patulula omiyelo dhimwe dhondaama opo dhi ethe ko omeya gamwe ngoka ga konda nale oopelesenda dhoshito omilongo heyali. Okuza esiku ndyoka, omiyelo inadhi patwa we oshoka ondaama ndjoka moka hamu kungulukile omeya natango otayi tsikile nokumona omeya gomvula. Pauyelele waNghiwilepo, pethimbo lyoshanga shomutenya mOmaandaha, ota ti ondondo yomeya oya ya poopelesenda 70.6, nokumona omeya gookumbikimeta 100 pasekonde omanga omeya ngoka taga zi mo ge li ookumbikimeta 200 mosekonde. Sigo ongula yOmaandaha, ondaama okwa li ya udha noopelesenda 70.8.

Omeya ogendji noonkondo okwa li ga lopotwa gookumbikimeta 500 ngoka ga kungulukile potundi 22H00 mOlyomakaya. Ondondo yomeya oya li poopelesenda 71.8 pethimbo ndyoka. Omunambelewa gomakwatathano noshigwana moNamWater, Tommi Riva Numbala, ota ti ehangano lyawo otali ka kaleka omiyelo dhika dha patuluka shampa ashike ondaama tayi tsikile okumona omeya sho omvula tayi tsikile okuloka.

Okwa shilipaleke wo kutya kape na oshiponga shasha sigo oompaka shi nasha nekunguluko lyomeya okuza mondaama. Nghiwilepo ota ti Muni okwa tula po uutekenika wontumba mboka tau kala nokukwathela aakalimo moshitopolwa shoka okutala nokutonatela onkalo yomeya mondaama oshowo iinima yilwe ya guma onkalo yombepo. “Shika inatu kala nasho omathimbo ga zi ko. Omukalo nguka otagu kwathele paempito odhindji, oshoka ngashingeyi aakalimo otaya vulu okumona omauyelele agehe ngoka ya pumbwa,” osho a yelitha.

Kombinga yomulonga gwaKavango, oshihomo shefundja lyotango osha dhenga mondoolopa yaRundu oshowo Andara. Kakele oshiwike sha zi ko moshitopolwa shoka omwa kala wo omvula oyindji noonkondo moshitopolwa shoka hashi talama omeya moAngola. Efundja ekwawo okwa tegelelwa li thike oshiwike shika, osho Van Langenhove ta ti.

Shi nasha nomulonga Oranje, ondondo yomeya oya adha ometa yimwe poSeeheim mOsoondaha uusiku. Omulonga gwaFish ogwa kala nokungulukila omeya okuza eti 13 Januali.

SHARE
Previous articleBig Guns to Clash
Next articlePresident Opens Meat Plant

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here