Makampani a Tusa ka Pene ya Munda

0
27

SIKWATA sa makampani nesi kile sa swalana ni ofesi ya Ngambela yo munyinyani ka kutusa ka kuneula pene ya bayahi ba taselizwe ki munda.
Kabuka ka panka kaka zibahala ka Namibia Disaster Relief Fund neka kwaluzwi simubuso mwamulenen`I sunda ye felile.

Kakulo ya kabuka I taha ka mulelo wa kulilimanisa lisinyehelo ze tiswa ki limpangaliko za Nyambe ze cwale ka munda, linanga, moya o mutuna ni mifuta yen`wi ya likayamana hala zen`wi.

Palo ya batu ye likana 60 000 kiye taselizwe ki munda ono kile wa n`atafala ahulu ka libaka la pula ye n`atafezi ahulu mwa mbowela wa naha Angola.
Hane kubulelwa kwa kakulo ya kabuka ka, muofisa yo muhulu wa kabuka ka, Ngambela yo munyinyani mufumahali Libertina Amathila na kile a bulela kuli kuna ni tokwahalo ya kulelela bukamuso ili kuli batu ba kone kuyema hande mwa litukiso za putako.

Na kile a fitisa mamela ya limpangaliko za Nyambe ze kona kuesha kusina buitukiso ka kufa mutala wa kuli, cwale kamba munda wa Mariental nota kutela, neu ka tisa likayamana mwa nako ya cwale kakuli hakuna buitukiso sakata bose bu hatisizwe tota mwa nako ya cwale baken`I sa nako.

Pene I kona kulumelwa mwa kabuka ka, ka kuitusisa nombolo ya panka ye: 62171495023 ni kodi: 281 173 inge ili kwa panka ya FNB.

Isali kwa kakulo ye swana, sibuabui yo muhulu wa panka ya FNB, mutompehi Cassius Moetie na kile a nitifaza ka kupatalaza kuli pene ita itusiswa hande.

“Pene ita sebeliswa hande ka kuswalana mazoho ni bayemeli ba ba makomiti a shelana mwa mutulo wa naha ka tuso yaba kampani ya lifasi ya Red Cross,” ne kubulezi Moetie.

Baongaongi ba pene ya kabuka ye banze ba lela kueza sipangaodi ni kubiza baopeli ba lipina ba naha ka mulelo wa kuekeza kwa pene. Sipangaodi si lelezwi mwa biki ya pili ya kweli ye taha.

Bun`ata bwa baopeli ba lipina ba naha baba sepahala ahulu seba tumusize lizwalo la bona la kuopela kwa sipangaodi se.

Makampani ki a cwale ka mutende wa makande wa The Namibian, wayalesi ya Omulunga, wayalesi ya Kudu FM, wayalesi ya Fresh FM, kampani ya Cell One, One Africa TV kubeya ba panka ya FNB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here