Liketisa za Omuthiya: Swapo ni RDP li Swalana mwa Mbando

0
36

KOPANO yenca ya Rally for Democracy and Progress (RDP) ita swalana mwa mbando ni kopano ye busa ya Swapo lwa pili mwa liketisa za milonganyana za tolopo ya Omuthiya sunda ye la butanu.

Kopano ya RDP hamohocwalo ni kopano ya Swapo, CoD ni DTA lita lwanela lipula ze supile za milonganyana mwa tolopo ya Omuthiya, ili lipula zene kile za kwaluha muta tolopo ya Omuthiya I patalazwa kuba tolopo ni yona ye swanela kuba mwa ketelelo ya makansela ba katengo ka tolopo.

Liketisa li lelezwi kuswaliwa mwa biki ye la butanu.

Mikopano ya likopano za lipolitiki ne kile ya bonahezi mwa tolopo kuzwa makalelo a silimo se, mi hape mikopano ye shelana ya kulika kuteula maboti a man`ata isa akalezwa mwa mazazi a cwale.

Ba katengo ka liketisa neba kile ba n`olisa simubuso palo ye likana 1 598 ya batu bata bota simubuso mwa liketisa za cwale ze.

Likopano kaufeela neli kile za tambeka palo ya mabizo a supile kuba katengo ka liketisa mi, maboti ata fiwa kwa batu ba ka kutalima kaza palo ya maboti ao kopano ita kona kuteula mwa liketisa kaufeela.

Haili kwa sipula sili sin`wi se sita siala haiba kuli kopano inge I palelwa kuteula lipula kaufeela, lipula se sita fiwa kwa kopano yeta kona kuba ni maboti a man`ata kufita zen`wi kono inge I palelwa kueza sipula seo mi maboti a sikai ao ata kashezwa kwa kopano ye cwalo.

Liketisa lita tateka ka hola yale ya 07h00 ni kufeela ka hola yale ya 21h00 lizazi leli swana.

Kubala kuta tateka kasamulaho feela wa kubota mi linepo lita patalazwa kasamuhalo.

Ba katengo ka liketisa ili bona ba Electoral Commission of Namibia nenze ba patehile ni kuluta maofisa ba liketisa musebezi wa bona sunda ye felile. Tumapampili twa liketisa twa kubotela ten`I, tu lelezwi kuezwa la kacenu le ni kamuso.

Kutaba ni libaka za kubotela ze shelana kubeya likwata ze peli zeta kona kueza musebezi wa kupatalala.

Bayahi bata kona kubotela mwa libaka ze cwale ka: Keleke ya Mulimu ya Omuthiya, likolo za tuto ze cwale ka Onakasino, Onashikuvu, Iipumbu ni fa sitenshini sa mafula a oli sa Omuthiya Engen Service Station.

Likwata za patalalo lita ikaba fahali mi sikwata sa pili sita potela libaka ze cwale ka Onamulenga Lodge, Okashana Research Centre, sikolo sa Ekulo ni Uupeleki.

Sikwata sa bubeli sona sita potela libaka ze cwale ka keleke ya Mulimu ya Onyeka, AFM Church Omuthiya, ni Ondiika.

Ze ni halilicwana, kopano ya Swapo ne sweli mukopano mwa tolopo la pelekelo sunda ye felile.

Mueteleli wa kopano ili yena mueteleli wa naha hape, mutompehi Hifikepunye Pohamba ki ya nali sibuabui tuna kwa mukopano wani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here