Doropa Zaomuthiya Kazigwene Uzera

0
24

Eenhana

Mbunga ezi zakarerapo mahoroworo moNamibia vana kutumbura asi Electoral Commission of Namibia kapi kavagwene umbangi wokunkondopeke masivano gombunga zaRDP, asi vantu ava vakuta vana kuvatera mberewa ezi mokutjangesa vantu vagwane yimbapira yokuhorowesa modoropa zompe zaOmuthiya wombunga politika zimwe tupu. RDP, kwagwene makwatesoko kombunga zountu womuntu ndi asi National Society for Human Rights.

Nombunga edi mbali kwasivana asi mosiruwo esi sokukuta varugani vavatere mbunga zomahoroworo,sirugana esi kwasirugana tupu vantu vamwe tupu wombunga zaSWAPO, eyi yatwaredera asi ava vahamena konombunga peke vavasige nokuvapasi yirugana eyi yokukwateramo. Munasipundi gombunga ezi zomahoroworo dokotora Victor Tonchi katente moutano wapita apa kakakere koEenhana asi mbunga zendi kapi zina gwana umbangi nkenye una kutwaredera asi nampo muntu ogazare asi yousili ngendeseso kapi zagenda nawa. Mbunga zendi apa vagwana masivano age yiyo vaturapo elikwamo vakadingure mavango aga gana kara nomahoroworo ngwendi Omuthiya, momukunda gwaOshikoto ano Eenhana momukunda gwaOhangwena, omu vatere asi ngapi omu vana kurugana yirugana eyi.

Awo kwakakere nosigongi nowo vanakutjanga ntani nonombunga politika edi dina kukahamena momahoroworo ogo.

Madina gonombunga edi kadi kahamenenemo kuna Kara mbunga politika zaSWAPO, RDP,naCoD. Apa nye kava kamene sigongi esi mbunga zomahoroworo yiyo kazigeve yitudwamo asi kwato eyi zina gwana yina kunkondopeka masivano gaRDP. Munasipundi dokotora Tonchi simpe katente asi mbunga zendi zinalituramo unene mokutara asi pwahakara nompito nkenye dokuruganena yoyidona,yipo asi ngendeseso zawo ngavayazitarurura. Awo simpe kavahundilire nombunga politika asi varuganese ngendeseso zomapisuro yipo asi vantu vawo varugane eyi yavawapera.

Nkango ezi kavaziruganesere morwa sihorokwa esi kasihorokere koOmuthiya momahoroworo gondango zodoropa.RDP,kwasivanene asi eturo moyirugana varugani wokukwateramo kwapitira ruha rumwe tupu. Awo kwatente asi navenye ava vakuta 62, kwapitira momberewa zakansela gomukunda moOmuthiya,eyi yina kumoneka asi kapi yagenda nawa morwa navenye owo vagusa wombunga zimwe tupu zaSWAPO. Tonchi katente asi awo kwagwana mahundiro gana siki ko214,nye mowo vahepa tupu kugusamo 62. Age simpe katente asi vantu ava kwava kuta kukwama ngendeseso zepangero. RDP, simpe kuna kuza asi vantu ava kwava kuta momukunda gwa Omuthiya.

Ano Tonchi age asi nayinye oyo vana kuuyunga kapi yina kara noumbangi.

Age katente asi mberewa zendi kuna kara pokatji kapi vahara kulikida asi kupi vahamena ava vana kutu vahepa kuruganena usili nehuguvaro. Vantu vahepa guvadame nokutambura asi mbunga zomahoroworo kuna kurugana moomu zavhulira nositambo esi vazitulirapo vahana kutara asi mbunga zipi zomulyo kupita nkwawo. Ose kurugana kukwama nonkondo dediveta lyosirongo sintokorwa 24,somo1992,moomu vasitura moyirugana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here