Ba MTC ba Kwalula Lipilu

0
10

BA kampani ya MTC neba kile ba neula bo masikito ba palo ye likana 3 000 kubeya pene ye likana N$150 000 ya batu ba taselizwe ki munda mwa mutulo wa naha.

Bo masikito neba kilwe ba lekiwa ka pene ye likana N$100 000 kwa kampani ye zibahala ka Mossi Nets.

Neulo ne kilwe ya amuhelwa ki mazoho a mabeli ki Mubakweli ku Ngambela, ili yena mufumahali Libertina Amathila sunda ye felile.

Amathila na kile a bulela kuli pene ita itusiswa ki sicaba sesi taselizwe ahulu ki munda.

“Kaufeela luna lu ziba kuli batu neba kilwe ba tobelwa ki malobalo a bona, banana banze ba palelwa kukena likolo mi bun`ata bwa minzi I apesizwe ki mezi a pula. Sisitataliso selu sweli kulika kulwanisa fa mwa nako ya cwale kisa kubona kuli lu lwanisa matuku a taha ni likayamana le la munda,” ne kubulezi Ngambela yo Munyinyani.

Amathila na kile a bulela kuli ba Liluko la Putako mwa ofesi ya hae bata bona kuli sicaba sesi taselizwe ki likayamana le si fumana tuso ye.

Na kile a kupa makampani aman`wi kuli a kone kulatelela mutala ono kilwe wa supezwa ki MTC.

Kakuya ka muofisa yo mun`wi yo muhulu wa kampani ya MTC mutompehi Albertus Aochamub, pene ne kilwe ya fumanwa kwa litifo za kusebelisa mihala ka kulumeleza man`usa a mihala kuzwa fa celufoni yen`wi kuya ku yen`wi mi nana ni sepo ya kuli pene ye likana N$250 000 ita fumaneha mwa mazazi a malalu kueza cwalo sunda ye felile.

“Luta sebelisa lisebeliso ni lisebelezo la luna ka nzila yesi feela ya kueza mashilin`I kono mane ni kubona kuli lu nanula mipilelo ya sicaba ka kubuluka mwa mingendenge yeta kona kulwanisa matata a zazi ni zazi alu talimezi luna bayahi,” ne kubulezi Aochamub.

Palo ya batu ye likana 3 000 ya bayahi kiye taselizwe ki likayamana la munda mwa likiliti ze cwale ka Ohangwena, Oshana ni Omusati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here